Türkiye’de Fuar Organizasyonları ve Topluma Olan Etkisi

Fuarlar ilk defa Avrupa‟da ortaya çıkan sanayi devrimi sonrası 19. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Bu yeniliğin temel sebebi olan sanayi devrimi sonucu alışverişin yoğun olduğu büyük pazarlara ihtiyaç duyulmasıdır. Zamanla fuarlar alışverişin olduğu büyük pazarlardan ticaret ortaklarının bir araya geldiği ve hayati bilgi kaynaklarının bulunduğu mekanlara dönüşmüştür.

Fuarların ihracat sektörü açısından taşıdığı önem nedeniyle, 1995 yılından bu yana milli düzeyde veya bireysel olarak uluslararası fuarlara katılan firmalara destek verilmektedir. Temin edilen devlet desteğinin ve uluslararası ekonomik konjonktürün olumlu etkisi ile milli katılım yani toplu katılım düzenlenen fuarların sayısı artmaktadır. Bunun yanı sıra destekler kapsamında fuara katılan firmaların sayısında da büyük artış yaşanmaktadır.

Özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin katıldığı bazı fuarlar gövde gösterisine dönüşmüş ve Türkiye sektörünün dünya piyasasındaki yeri tam anlamıyla gösterilmiştir. Ancak 2000‟li yılların başlarındaki bu eğilim, 2003 yılından sonra gerilemeye başlamıştır. Bu durum, daha önceki yıllarda kısıtlı olanaklar sebebi ile destek başvurusunda bulunan firmaların kabul edilemediği fuarlarda, yeterli sayıda başvuru sayısı olmamasından kaynaklanmaktadır.

Ülkemizin en büyük ihracat sektörleri olan tekstil ve konfeksiyon 2013 itibari ile 13 milyar dolarlık net dış ticaret fazlası ile ülkemize çok yüksek bir döviz girdisi sağlamış ve ekonomik kalkınmamıza çok büyük katkı sağlamıştır.
iki ya da daha fazla ülkenin, anlaşmada belirtilen birbirleri menşeli eşyaya indirimli veya sıfır gümrük vergisi uyguladığı; anlaşmaya taraf her ülkenin ise anlaşmaya taraf olmayan 3‟üncü ülkelere ise kendi belirlediği gümrük vergisi oranlarını uyguladığı sistemi Serbest Ticaret Antlaşması (STA) olarak adlandırılmaktadır. Tercihli menşe kuralları uygulanır. Türkiye‟nin 19 adet STA‟sı bulunmaktadır. Türkiye mevcut Serbest Ticaret Anlaşmaları aşağıda belirtilmektedir.

İmzalanan serbest ticaret anlaşmaları:

  1.  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Menşe Kuralları ve Menşe Ispat Belgeleri,AB ve Dış ilişkiler
    Genel Müdürlüğü AB Uzmanı STASunumu, istanbul, 26.02.2015
  2. EFTA, israil, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır,
    Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, iili, Ürdün, Lübnan, Moritus,Güney Kore ve Kosova

Yürürlükle olan serbest ticaret anlaşmaları:

  1. Lübnan ve Kosova hariç diğerleri

Askıda olan serbest ticaret anlaşması:

  1. Suriye

2014 yılında sektörlerin ihracatı %7,3 artışla 27,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesine karşın, ithalat baskısı ile karşı karşıya kalmıştır. Belirli tekstil ürünleri ithalatında ilave gümrük vergisi veya anti-damping gibi ticaret politikası
önlemleri uygulanmasına rağmen, tekstil ithalatı artmaya devam etmiştir. 2012 yılında ithalatta uygulanmaya başlayan ilave vergilerin etkisi ile %16,5 gerileyen ve artış eğilimine ara veren tekstil ürünleri ithalatı, 2013 yılıyla
birlikte %7,2 oranıyla yeniden yükselmeye başlamış ve 2014 ve 2015 yılları ile artış %5 kaydetmiştir. ithalatta, 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında kayda tabi ürünlerde uygulanmakta olan ‘Elyaf Detay Beyan Formu’ nda baz alınan referans birim fiyatlar, 2009 yılında belirlenmiş olan düzeydeydi. Gerek hammadde fiyatındaki artışlar, gerekse hesaplama modülünde yer alan diğer teknik detaylardaki değişiklikler nedeniyle referans fiyatlarının güncellenmesi zorunlu hale getirilmiştir. ilgili TTYO Antlaşması; Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği sebebi ile ülkemiz aleyhine çok şiddetli etkenler oluşturma olasılığına sahiptir. AB ile üçüncü ülkeler arasında yapılmış olup yürürlüğe giren benzeri antlaşmaların sektörümüzü etkileyen olumsuz sonuçlar doğurmuşlardır.
Avrupa Birliği Türkiye’nin odak ticaret noktasıdır. 2014 yılında dış ticaretimizin yaklaşık yüzde 40‟ı AB üyesi  ülkelerle gerçekleşmiştir. Bu rakam 2015 yılının ilk üç ayı içinde %42‟ye yükselmiştir. Ocak-Kasım 2014 döneminde ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırımın yüzde 64‟ü AB ülkeleri kaynaklıdır.

Anlaşma Avrupa ve ABD‟ye küresel ticaretin kurallarının belirlenmesinde, Çin ve Hindistan‟dan önce davranma kabiliyeti kazandırmaktadır. ABD ve israil arasında imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması ile Ürdün‟e Mısır’da oluşturulan Nitelikli Sanayi Bölgeleri üretilen ürünlerin ABD pazarına gümrüksüz girişine olanak sağlamaktadır. Ülkemizde kurulması söz konusu Nitelikli Sanayi Bölgeleri TTYO sonucu oluşması söz konusu zararları azaltmaya yardımcı olabilecektir.

Mevcut uygulanan yatırım teşvik politikaları yeni yatırımlar ve ilave istihdam içindir. Hali hazırda üretim yapan fabrikaların taşınması teşvik kapsamında olmadığı için, uygulanmakta olan teşvik politikaları yurt içinde haksız rekabete yol açmakta, mevcut işletmelerin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bölge farkı gözetmeksizin istihdam teşvikleri verilmelidir. işletmelerin mevcut yerlerinde de desteklenmesi uluslararası rekabet ve sektörlerimizin 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Mevcut yatırım teşvik sistemimiz Genel, Bölgesel, Büyük Ölçekli Yatırımların ve Stratejik Yatırımların teşviki olmak üzere 4 farklı şekilde uygulanmaktadır.

Mevcut sisteminin üretim sektörlerinin tüm beklentileri ile örtüşmediği, özellikle altıncı bölgede yer alan illerimize komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar ve istikrarsızlıklar nedeniyle yeni yatırımların bu bölgelere yönelmesini olumsuz etkilemektedir.

Genelde fuar sistemleri şu şekildedir; kitap fuarı, motor fuarı, modifiye fuarı, fuar standı, fuar, fuar halısı, 2. el fuar standları, 2. kitap fuarı,  3 boyutlu fuar, fuar konseri,  cnr kitap fuarı, 3d fuar, elektronist fuarı, elex fuarı, üniversite tercih fuarı, fuar istanbul, arıcılık fuarı, bilim fuarı, dergi fuarı, fuar etkinlikleri, enerji fuarı, turizm fuar ve konferansı, deri fuarı, gayrimenkul fuarı, bilim fuarı, cnr fuar, motosiklet, fuarı  fuar programı, fuar promosyon, fuar promosyonları, fuar stand, fuar stand kiralama, fuar stand tasarım, fuar stand tasarımları, fuar stand tasarımı, fuar stand örnekleri, fuar standları, fuar standı, fuar standı fiyatları, fuar stant, fuar t, fuar takip, fuar taksi, fuar takvimi 2017 istanbul, fuar takvimi cnr, fuar takvimi istanbul, fuar tarihleri, fuar teşvikleri, fuar tur, fuar tv, fuar tüyap, fuar ufo, fuar ulaşım, fuar çalışma saatleri, fuar çalışmaları, fuar çanta, fuar çarşı, fuar çeviri, fuar çeşitleri, fuar çiçekleri, fuar ön başvuru dilekçesi, fuar öncesi tanıtım faaliyetlerini planlama, fuar öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, fuar öncesi yapılması gerekenler, fuar şirketleri, fuar şirketleri listesi,

Bu nedenle rekabet gücünü arttırmaya ve kalkınmaya yönelik
enstrümanların başında gelen teşvik sisteminin sektörel ihtiyaçlar göz önüne alınarak
geliştirilmesi, yatırım desteklerinin çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi sektörümüz
açısından büyük önem arz etmektedir.
Yapısal Reform Paketi‟nin önemli konularından biri üretim alanında
kullanılan teknolojiler ile ilgili süreçtir. Ülkenin en önemli ihracat kaynağı
sektörlerinden olan tekstil sektörünün AR&GE,ÜR&GE, teknoloji kapsamında
desteklenmesi verimliliğe artı ivme kazandırmıştır.5
Son açıklanan AR&GE paketi kapsamında önemli maddeler sektör gelişimi
için gündeme alınmıştır. Bu pakette tekstil ihracatını ilgilendiren belli başlı maddeler
mevcuttur.
 Tasarım Merkezleri kurularak Ar&Ge Merkezleri‟ne sağlanan destek
ve muafiyetlerden yararlandırılması ve teknoloji Geliştirme Bölgeleri‟nde
gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.
 Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı
siparişle yaptıran KOBi‟lerimizin de vergi indiriminden yararlandırılması.
 Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet
Öncesi işbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.
 Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen
ürünlere Gümrük Vergisi istisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve
maliyetlerinin düşürülmesi.
 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri‟nde yer alan Tekno Girişim Sermayesi
Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi
indirimi kolaylığının getirilmesi. 6
Kayıt dışı istihdamın azaltılması ve sosyal güvenlik açığının yok edilmesi
için ihracattan ve/ya üretimden elde edilen düşük karlar göz önünde
bulundurulduğunda istihdam teşviki büyük önem arz etmektedir.
ihracatı teşvik etmek ve işverene destek sağlamak amacıyla primler
düşürülmelidir. Yabancı işçi çalışmasına yönelik esnek olmayan düzenlemelerin

5
iTKiB, Arge ve Mevzuat iubesi, (Araştırma Geliştirme Çalışma Sunum Notları), istanbul, 2016
6
iTKiB, Arge ve Mevzuat iubesi, (Arge Paketi Çalışma Sunum Notları), istanbul,2016
5
esnetilmesi durumu, işverenler tarafından nitelikli işçi tedariki açısından çözümü
olarak değerlendirilmektedir.
Son dönemlerde rekabetin artması sonucu tekstil sektöründe, alt grupları
bazında atıl kapasiteler oluşmuştur. Bu kapasite işverenler için en pahalı yatırım arz
etmektedir. Atıl kapasitenin ekonomiye kazandırılması için izlenen politika tekstil
sektörü için altın değerindedir.
Tablo 2: Yatırım ve Üretim Ortamlarının Desteklenmesi Konusunda Yapılması
Gerekenler
Sorun Adı : Yatırım ve Üretim
Ortamının Desteklenmesi
Çözüm Önerisi
Detaylı Açıklama :
– Üretim bulunduğu bölgede
teşvik edilmelidir
– Bölgesel teşvikler iller yerine
ilçeler bazında düzenlenmelidir
– Atıl kapasitenin
kullanılabilmesi için kullanılmış
makinelerin de yatırım teşvik kapsamına
alınması sağlanmalıdır
– Uluslar arası rekabeti olumsuz
etkileyen ve üretim maliyetlerini arttıran
unsurlar düzeltilmelidir
– Sendika üyeliği ve üyelikten
çekilme işlemlerinin e-devlet kapısı
yerine, eski uygulamadaki gibi noter
üzerinden yapılmasına yönelik
düzenlemeler yapılmalıdır.
– Devlet destekleri
prosedürlerinin basitleştirilerek, tek
Detaylı Açıklama :
– istihdam teşvikleri tüm yurtta
uygulanmalıdır.
– Elektirik faturalarında kayıp – kaçak
payı ile trt payının kaldırılmalıdır.
– imalat sanayinde işveren üzerindeki
istihdam yükü azaltılmalıdır.
– Verimliliği arttırmak için yapılacak
yatırımların ve çalışmaların
desteklenmesi sağlanmalıdır. Örn: işçi
verimliliğini arttıracak şirket içi ve
dışı eğitimlerin teşvik edilmesi
gerekmektedir.
– işletmeler üzerinde ciddi bir yük
oluşturan devreden KDV‟lere, genel
gider ve demirbaş KDV‟lerinde
sınırlama olmaksızın mahsup hakkı
verilmelidir.
– Enerji maliyetlerindeki ÖTV
6
mevzuat altında toplanması ve ödemelerin
hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanması.
oranlarının ihracatçı ve üretici için
indirilmesine yönelik düzenlemeler
yapılmalıdır.
– Organize sanayi bölgelerinde
faaliyet gösteren firmalar ambalaj
atıklarını OSB‟ye bedelsiz olarak
vermekle yükümlüdür. Ekonomik bir
değere sahip olan bu atıkların üretici
firmalar tarafından geri dönüşüm
şirketlerine bedeli karşılığında
satılabilmesine yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
-Kamu alım ihalelerinde yerli malına
% 15 maliyet avantajı sağlayan orta
ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri
listesine teknik tekstil ürünlerinin
eklenmesi gerekmektedir.
-Mikro ihracatın kara taşımacılığında
da uygulanabilmesi için gerekli
düzenlemeler yapılarak bu tür
ihracatın firmaların ihracat
performanslarına sayılması
sağlanmalıdır. Bu kapsamdaki
ihracatın Eximbank kredi
kapatmalarında kullanılabilmesi
sektörümüz açısından önemlidir.
-Çevre suçlarına öngörülen hapis
cezaları gözden geçirilmelidir. Taksir
ile işlenmiş suçlarda hapis cezaları
uygulanmamalıdır.
-Ülkede tarihsel bir geçmişi ve yeterli
7
ekim alanları olmasına rağmen
sektörün ana hammaddesi olan
pamuğun yarısından fazlası ithal
edilmektedir. Bu durum ülkenin
önemli problemlerinden cari açığı
beslemektedir. Pamuk üretiminin
arttırılmasına yönelik çalışmaların
yapılması sektör için büyük önem arz
etmektedir.
-Sektörün bir diğer önemli sorunu da
işçi işveren uyuşmazlıklarında
mahkemelerin % 98 oranında işveren
aleyhine karar vermesi iş barışını
tehdit etmekte ve üretim maliyetini
arttırıcı etki göstermektedir. işçi
işveren uyuşmazlıklarında
mahkemelerin iş yükünü azaltacak, iş
barışını sağlayacak, işverenin
istihdam motivasyonunu bozmayacak
düzenlemeler yapılmalıdır.
-Sektörde oluşan iş kazası ve meslek
hastalıkları masraflarının sgk
tarafından işverene rücu edilmesine
olanak veren düzenlemeler
kaldırılmalıdır.
Türkiye’nin ekonomik merkezi istanbul; her geçen gün modernleşmektedir
ve dünyanın her yerinden milyonlarca ziyaretçiye kapılarını aralamaktadır.
Ülkemizin toplam ihracatının %50’den fazlası tek başına istanbul’dan yapılmasına
karşın, istanbul’un hala uluslararası rakiplerine eşdeğer bir fuar merkezi yoktur.
8
Söz konusu istenen ihtiyaçları tam anlamda sağlayabilecek bir fuar alanının
kurulması için mevcut havaalanlarına yakın alanlar yetersizdir ve uygun değildir.
Ancak yılda 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olması planlanan yeni havaalanı
yakınlarına istanbul’un ihtiyaç duyduğu uluslararası bir fuar merkezi kurulması
ihracatı pozitif etkilemesi kaçınılmazdır.
9
2. DÜNYA TEKSTiL SEKTÖRÜ DIi TiCARETi
2.1.Dünya Tekstil Sektörü ihracatı
iekil 1: 2014-2015 yılı Ocak- Ekim Dönemi En Çok ihracat Yapan 50 Ülke
Haritası
Kaynak: iTKiB, Arge iubesi, (Sektörel Değerlendirme Sunumu), istanbul, 2014
2016 yılında düşük ihracat artışının devam etmesi, 2017 yılında ise bu
düşüşün toparlanarak artış göstermesi beklenmektedir.7
iekil 2: En fazla tekstil ihracatına sahip ülkelerin 2016-2017 toplam ihracat
artışı öngörüleri
Kaynak: iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Dünya Piyasa istatistikleri), istanbul, 2016

7
iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Tekstil ihracat Değerleri Çalışmaları), istanbul, 2016
10
iekil 3: 2016 Yılında Türkiye’nin En Çok ihracat Yaptığı Ülkelerde Beklenen
Toplam ithalat Artışı
Kaynak: iTKiB Arge ve Mevzuat iubesi, (Tekstil Piyasa Değerlendirmesi Danışman
Sunumu),istanbul, 2016
ilk 40 ülkede ithalat büyüme göstermektedir. 41-50 grubunda ülke ithalat
talebi yüksektir. Bu durum mevcut istihdam ortamlara dikkat çekmektedir.
iekil 4: 2015 yılı içerisinde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler (41-50
ülkeleri)
Kaynak: iTKiB Arge ve Mevzuat iubesi, (Tekstil Piyasa Değerlendirmesi Danışman
Sunumu), istanbul, 2016
Tekstil sektörü hedefleri Hindistan olarak gözlemlenmektedir. Bu kapsamda
teknik tekstil pazarı 2013 yılı itibari ile öne çıkmaktadır.
11
Tablo 3: Hindistan’nın En Çok Teknik Tekstil ve Tekstil ithalatı
Gerçekleştirdiği Ülkeler
Kaynak:iTKiB Arge ve Mevzuat iubesi, (Tekstil Piyasa Değerlendirmesi Danışman
Sunumu), istanbul, 2013
2.2.Dünya Tekstil Sektörü ithalatı
Dünyanın En Büyük ithalatçıları
Dünya tekstil ithalatı 251 milyar dolardır. Türkiye tekstil ürünleri
ihracatında %3,1 pay ile dünyanın en büyük 7. tedarikçisidir.
Dünyanın En Büyük ithalatçısı:
Dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi Çin’dir. Çin’in tekstil ithalatı 30 milyar
dolardır. Çin’in tekstil ithalatında Türkiye’nin payı %0,6’dır.
Dünyanın ikinci Büyük ithalatçısı:
Dünyanın ikinci büyük ithalatçısı Avrupa Birliği ülkeleridir. Avrupa Birliği
ülkelerinin tekstil ithalatı 23 milyar dolardır. Avrupa Birliği ülkelerinin tekstil
ithalatında Türkiye’nin payı %18’dir. Bu pay ile Türkiye, Çin’den sonra ikinci büyü
tedarikçi konumundadır.8
Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında En büyük ithalatçı Ülke
Almanya‟dır.Almanya 10,2 milyar dolar tekstil ithalatı ile Avrupa Birliği ülkeleri

8
iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Dünya Tekstil Piyasası ithalat Değerleri), istanbul, 2016
12
arasında ithalatı en yüksek ülkedir. Almanya’nın tekstil ithalatında Türkiye’nin payı
%4,9’dur.
Dünyanın Üçüncü Büyük ithalatçısı:
Dünyanın üçüncü büyük tekstil ithalatçısı Vietnam’dır. Vietnam’ın tekstil
ithalatı 18 milyar dolardır. Vietnam’ın tekstil ithalatında Türkiye’nin payı %0,2’dir.
Dünyanın Dördüncü Büyük ithalatçısı:
Dünyanın dördüncü büyük ithalatçı ülkesi Amerika Birleşik Devletleri’dir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin tekstil ithalatı 12 milyar dolardır. Amerika Birleşik
Devletleri’nin tekstil ithalatında Türkiye’nin payı %2,9’dur.8
2.2.2. Dünya Tekstil ithalatı Sektörel Değerlendirmesi
2.2.2.1. Dünya Dokuma Kumaş ithalatı
Dünya dokuma kumaş ithalatı 70 milyar dolardır. Türkiye dokuma kumaş
ihracatında %3,5 pay ile dünyanın en büyük 6. tedarikçisidir.
Dünyanın en büyük ithalatçısı: Vietnam
 Vietnam‟ın dokuma kumaş ithalatı: 7,2 milyar $
 Vietnam‟ın dokuma kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %0,5
ikinci büyük ithalatçı: AB Ülkeleri
 AB ilkelerinin dokuma kumaş ithalatı: 6,6 milyar $
 AB ülkelerinin dokuma kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %19
 Türkiye, Çin‟den sonra ikinci büyük tedarikçi
AB Ülkeleri arasında en büyük ithalatçı: italya
 italya‟nın dokuma kumaş ithalatı: 2,3 milyar $
 italya‟nın dokuma kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %9,2
Üçüncü büyük ithalatçı: Çin
 Çin‟in dokuma kumaş ithalatı: 4,5 milyar $
 Çin‟in dokuma kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %1,8
Dördüncü büyük ithalatçı: Bangladeş
 Bangladeş‟in dokuma kumaş ithalatı: 4,3 milyar $
 Bangladeş‟in dokuma kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %0,1
13
Beşinci büyük ithalatçı: Birleşik Arap Emirlikleri
 BAE‟nin dokuma kumaş ithalatı: 2,9 milyar $
 BAE‟nin dokuma kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %0,7
Altıncı büyük ithalatçı: ABD
 ABD‟nin dokuma kumaş ithalatı: 2,6 milyar $
 ABD‟nin dokuma kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %3,8
2.2.2.2. Dünya Örme Kumaş ithalatı
Dünya örme kumaş ithalatı 29 milyar dolardır. Türkiye örme kumaş ihracatında %5
pay ile dünyanın en büyük 4. tedarikçisidir.
Dünyanın en büyük ithalatçısı: Vietnam
 Vietnam‟ın örme kumaş ithalatı: 4,3 milyar $
 Vietnam‟ın örme kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %0
ikinci büyük ithalatçı: Hong Kong
 Hong Kong‟un örme kumaş ithalatı: 2,2 milyar $
 Hong Kong‟un örme kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %0,1
Üçüncü büyük ithalatçı: Çin
 Çin‟in örme kumaş ithalatı: 2 milyar $
 Çin‟in örme kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %0,3
Dördüncü büyük ithalatçı: AB Ülkeleri
 AB ülkelerinin örme kumaş ithalatı: 2 milyar $
 AB ülkelerinin örme kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %40
(Türkiye, en büyük tedarikçi)9
AB Ülkeleri arasında en büyük ithalatçı: italya
 italya‟nın örme kumaş ithalatı: 845 milyon $
 italya‟nın örme kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %39
Beşinci büyük ithalatçı: Kamboçya

9
iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Dünya Tekstil Piyasası ithalat Değerleri), istanbul, 2016
14
 ABD‟nin örme kumaş ithalatı: 1,8 milyar $
 ABD‟nin tekstil ithalatında Türkiye‟nin payı: %0
Altıncı büyük ithalatçı: Endonezya
 ABD‟nin örme kumaş ithalatı: 1,4 milyar $
 ABD‟nin örme kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %0
Yedinci büyük ithalatçı: ABD
 ABD‟nin örme kumaş ithalatı: 1,1 milyar $
 ABD‟nin örme kumaş ithalatında Türkiye‟nin payı: %1,8
2.2.2.3. Dünya Ev Tekstili ithalatı
Dünya ev tekstili ithalatı 46 milyar dolardır. Türkiye ev tekstili ihracatında
%3,9 pay ile dünyanın en büyük 4. tedarikçisidir.
Dünyanın en büyük ithalatçısı: ABD
 ABD‟nin ev tekstili ithalatı: 11,7 milyar $
 ABD‟nin ev tekstili ithalatında Türkiye‟nin payı: %1,8
ikinci büyük ithalatçısı: AB Ülkeleri
 AB ülkelerinin ev tekstili ithalatı: 10,7 milyar $
 AB ülkelerinin ev tekstili ithalatında Türkiye‟nin payı: %14
 Türkiye, üçüncü büyük tedarikçidir
AB Ülkeleri arasında en büyük ithalatçı: Almanya
 Almanya‟nın ev tekstili ithalatı: 3,5 milyon $
 Almanya‟nın ev tekstili ithalatında Türkiye‟nin payı: %1510
Üçüncü büyük ithalatçı: Japonya
 Japonya‟nın ev tekstili ithalatı: 3,2 milyar $
 Japonya‟nın ev tekstili ithalatında Türkiye‟nin payı: %0,1
Dördüncü büyük ithalatçı: Birleşik Arap Emirlikleri
 BAE‟nin ev tekstili ithalatı: 1,2 milyar $

10 iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Dünya Tekstil Piyasası ithalat Değerleri), istanbul, 2016
15
 BAE‟nin ev tekstili ithalatında Türkiye‟nin payı: %1,7
2.2.2.4. Dünya Teknik Tekstil ithalatı
Dünya teknik tekstil ithalatı 92 milyar dolardır. Türkiye teknik tekstil
ihracatında %1,6 pay ile dünyanın en büyük 11. tedarikçisidir. Teknik tekstil sektörü
kavramsal anlamda Türk tekstil firmaları için gelişim aşamasında olduğundan dolayı
sektörel farkındalık düşüktür.
Dünyanın en büyük ithalatçısı: ABD
 ABD‟nin teknik tekstil ithalatı: 11,8 milyar $
 ABD‟nin teknik tekstil ithalatında Türkiye‟nin payı: %0,6
ikinci büyük ithalatçı: AB Ülkeleridir.
 AB ülkelerinin teknik tekstil ithalatı: 11,7 milyar $
 AB ülkelerinin teknik tekstil ithalatında Türkiye‟nin payı: %7,3
 Türkiye, üçüncü büyük tedarikçidir.
 AB Ülkeleri arasında en büyük ithalatçı: Almanya
 Almanya‟nın teknik tekstil ithalatı: 7,7 milyon $
 Almanya‟nın teknik tekstil ithalatında Türkiye‟nin payı: %2,4
Üçüncü büyük ithalatçı: Çin
 Çin‟in teknik tekstil ithalatı: 5,4 milyar $
 Çin‟in teknik tekstil ithalatında Türkiye‟nin payı: %0,211

11 iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Dünya Tekstil Piyasası ithalat Değerleri), istanbul, 2016
16
3.TÜRKiYE TEKSTiL SEKTÖRÜ DIi TiCARETi
3.1.Türkiye Tekstil Sektörü ihracatı
Teksti sektörü hazırgiyim ve konfeksiyon ile birlikte ülkemizin en önemli
istihdam sağlayan sektörlerinden bir tanesi olmasının yanısıra, 2013 yılı itibari ile
toplam 25,8 milyar dolarlık ihracat kayıt değeri ile Türkiye’nin en büyük ihracat
sektörüdür.12
2013 Yılı Tekstil ihracatı:
Tekstil ve konfeksiyon sektörleri 13,2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlası ile
Türkiye’ye çok yüksek bir döviz girdisi sağlamış, ekonomik kalkınmamıza çok
büyük bir katkıda bulunmuştur.
2014 Yılı Tekstil ihracatı:
ilgili sektörlerin ihracatı %7,3 artışla 27,6 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Göstergeler; tekstil sektörü üretim değerini 83 milyar TL, ciro
değerini 87 milyar TL, katma değer değerini 20 milyar TL olarak göstermektedir.
2014 Ekim-2015 Ekim döneminde (1 yıllık) istihdamdaki kayıp oranı%4,5 olarak
kayıt edilmiştir. 13
Ocak-ekim dönemi ihracat rakamları incelendiğinde tekstil ve
hammaddeleri ihracatı %-10,8 gerileme ile 6,7 milyar dolar; sanayi ürünleri ihracatı
%-12,3 gerileme ile 90,7 milyar dolar; hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı %-10,6
gerileme ile 14,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
14
Tekstil sektöründe üretim endeksi %4,5 düşmüştür. En keskin düşüş %10,2
ile elyaf ve iplik üretiminde kayıt edilmiştir. Tüm alt grupları gerilerken, sadece
dokusuz yüzey imalatında %14,1 oranında artış kaydedilmiştir. 2015 yılı tekstil
sektöründe istihdam endeksi %2,3 düşmüştür. En keskin düşüş %6 ile elyaf ve iplik
istihdamında kaydedilmiştir. Dokusuz yüzey istihdamı %13,8 oranında artmıştır.
2015 ocak-ekim döneminde (9aylık) istihdamdaki kayıp oranı %4 düşüş göstermiştir.
15

12 iTHiB, Arge ve Mevzuat, (Basın Toplantısı Notları), istanbul, (Ocak 2015)
13 TÜiK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Dış Ticaret Oranları, 2014
14 iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Über Danışmanlık Piyasa Değerlendirme Sunumu), 2016;
15 TÜiK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Dış Ticaret Oranları, 2013,2014, 2015
17
iekil 5: Tekstil Hammaddeleri Stratejik Hedefler-Spider Craft Grafiği
Kaynak:iTKiB, Arge ve Mevzuat, TiM 2023 Strateji Ofisi Sektör Değerlendirmesi,
2014
2016 Yılı Tekstil ihracatı:
2016 yılı başlarında; tekstil ihracatı yatay seyrederken, giyim üretimi
gerilemiştir.Tekstilde yıllık düşüş %0,3‟de sabit kalırken, giyimde yıllık artış
%12,5‟den %6,2‟ye gerilemiştir. Zayıflayan ihracat bu kalemlerde etkili oldu. 16
Türkiye; dünyanın 7. büyük tekstil ve hammaddeleri ihracatçısı olmasının
yanısıra 6. büyük hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçısı konumundadır. AB’de
Türkiye; 2. büyük tekstil ve hammaddeleri tedarikçisi olmasının yanısıra, 3. büyük
hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisidir.ABD pazarında Türkiye; 9. büyük tekstil
ve hammaddeleri tedarikçisidir.Sektörel bazlı genel değerlendirme
gerçekleştirildiğinde; Türkiye iplik ihracatında 1,7 milyar dolar ile dünyanın 9. en
büyük ihracatçısıdır. Ayrıca 841 milyon Euro ile AB’nin 2. en büyük iplik
tedarikçisi Türkiye’dir.17Türkiye dokuma mensucat ihracatında; 2,8 milyar dolar ve
%3,5 pay ile dünyanın 6. en büyük ihracatçısı konumundadır. 910 milyon Euro ve
%19 pay ile AB’nin 2. en büyük tedarikçisidir.18

16 iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Über Danışmanlık Piyasa Değerlendirme Sunumu), 2016;
17 TÜiK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Dış Ticaret Oranları, 2016;
18 iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Über Danışmanlık Tekstil Sektörel Değerlendirme Sunumu), 2016;
18
2016 yılı ekonomik ve siyasi gelişmeleri tekstil ticaretini yılın ikinci
yarısında ilk yarısına göre olumsuz etkilemiştir. Yatırımcılar büyüme faaliyetlerini
yavaşlatmışlardır. Büyüme faaliyeti yerine, var olan potansiyeli koruma çalışmaları
gerçekleştirmişlerdir. işçilik maliyetleri 2016 yılının ikinci yarısında özellikle artış
göstermiştir. Bu durum faaliyetlere kısıtlama getirmiştir. 2016 yılı özellikle Rusya ve
diğer ülkeler ile gerçekleştirilen son söz konusu anlaşmalar sonrası ticari girişimler
pozitif görünüme sahip olduğu için yeni girişimler adım atılmaktadır.
Rusya pazarındaki durgunluk diğer pazarları da etkisi altına almaktadır. Bu
sorunun giderilmesi için çeşitli önlemler alınabilir.
Tablo 4: Tekstil Sektörüne ilişkin Genel Küresel Trendler ve Etkiler
Sektörünüzü Orta ve Uzun Vadeli Etkileyen Küresel
T rendler
Bu Küresel Trendlerin Sektörünüz Üzerindeki Etkileri
Ekonomik trendler:
1. AB ekonomisindeki durgunluk.
2. Rusya’da Pazar kaybının devam etmesi
3. İran pazarında yaşanan canlanma
AB ve Rusya pazarlarındaki talep daralması sonucu ihracatta
düşüş yaşanmaktadır.
İran’a yapılan ihracat artışı bir ölçüde AB ve Rusya
pazarlarındaki kayıpları telafi etmektedir.
Politik trendler:
Ortadoğu coğrafyasındaki ve sınır ülkelerdeki siyasi
belirsizlikler
Rusya ile yaşanan siyasi belirsizlikler
ABD ile yaşanan siyasi belirsizlikler
AB ile vize muafiyeti hakkında yaşanan siyasi belirsizlikler
Siyasi belirsizlikler ve güvenlik sorunlarından ötürü bölgeye
yapılan ihracatta düşüş ortaya çıkmaktadır.
Vize muafiyeti siyasi netlik kazanırsa Avrupa ihracatını
hareketlendirecektir.
Teknolojik trendler:
Yeni teknolojilere yatırım ihtiyacı ve üretim tesislerinin
modernizasyonu
Rekabetçi olduğumuz konvansiyonel tekstil ürünlerinin
yanısıra teknoloji tabanlı teknik tekstil ürünlerinin
geliştirilmesi ihracat potansiyelini yükseltecektir.
Sosyal / demografik trendler:
İstihdam sorunları ve genç neslin tekstil sektörüne olan ilgisi
Üniversitede tekstil mühendisliğinin tercih edilme oranının
yükselmesi, nitelikli işgücünü arttıracaktır.
Çevresel faktörlere ilişkin trendler:
Enerji maliyetlerinin artması
İş gücü maliyetlerinin yükselmesi
Enerji sektörümüzün en önemli maliyet kalemleri
arasındadır.
19
Tablo 5: Güncel Piyasa Koşullarında Rusya Pazarına Yönelik Öneriler
Konu Öneri
Rusya ile Tercihli Ticaret
Düzenlenmesi yapılması
Rusya ve Türkiye arasında ticaretin
kurallara bağlanacağı, içinde kambiyo,
bankacılık, navlun/nakliye, gümrükleme
konularını da içeren çok geniş boyutlu
Serbest Ticaret Anlaşması yapılması;
Bu anlaşma ile Rusya‟nın
Türkiye‟den ithalatta gümrük tarife
oranlarında kayda değer indirime gitmesi;
Ruble ile ticaretin
yapılmasının kurala
bağlanması
Yapılan satış karşılığında elde
edilecek rublenin Türkiye‟ye transferi serbest
bırakılması;
Getirilen rublenin devlet bankalarına
veya tayin edilen bankada TL veya Dolara
çevrilirken %10-15 gibi kura devlet desteği
verilmesi (bu tip bir uygulama Çin tarafından
yapılmaktadır);
20
Gümrüklerde yaşanan
sorunların giderilmesi
Türkiye‟den satın alınmış ürünlerin
tamamen gerçek değerinde
gümrüklenmesinin sağlanması;
Resmi ticaretin teşvik
edilmesi
Rus ithalatçılarının resmi ithalat
yoluna teşvik edilmesi;
Para transferinin resmi olmayan
yollardan ve offshore bankalarından ziyade,
resmi kanallarla ve yerleşik bankalar
aracılığıyla yapılmasının teşvik edilmesi;
Diğer vergiler Rusya‟nın Katma Değer Vergisi
(KDV) oranlarında indirime gitmesi
(Türkiye‟de tekstilde KDV‟nin %8 oluşu
gibi);
Ek vergi ve harçların düzenlenmesi
ve ticareti kısıtlayan vergilerin kaldırılması;
Yatırım ve hizmetler Sadece Türk şirketlerin yer alacağı
ve Türk menşeli ürünlerin satışına izin
verilecek Serbest Bölgeler kurulması, Türk
tüccarlara oturma ve ticaret yapma izni
verilmesi ve Türk vatandaşlarının Rusya‟da
şirket kurmalarının
kolaylaştırılması,Sanayicilerimizin Rusya‟da
da yatırım yapabilme olanaklarının
kolaylaştırılması.
Kaynak: iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Piyasa Sorunlarını Giderme Çalışmaları), 2016
21
2016-2017 Tekstil ihracatı Öngörüleri:
iekil 6: 2016 Yılı Türkiye’nin Toplam Gerçekleştirdiği ihracatın Ülkelere Göre
Dağılımı
Kaynak: iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Über Danışmanlık Türkiye Dünya Tekstil
ihracatı Değerlendirme Sunumu), 2016
iekil 7: 2016 Yılı Türkiye Tekstil ihracatının Ülkelere Göre Dağılımı
Kaynak: iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Über Danışmanlık Türkiye Dünya Tekstil
ihracatı Değerlendirme Sunumu), 2016
22
Tablo 6: Tekstil ve Hammaddeleri ihracat Rakamları
Kaynak: : iTKiB, Arge ve Mevzuat, (Über Danışmanlık Türkiye Dünya Tekstil
ihracatı Değerlendirme Sunumu), 2016
3.1.1. Türk Tekstil ihracatı Hedef Pazarları
2015-2016 yılı mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkileşiminde
Türkiye‟nin en gelişmiş sektörü olan tekstil sektöründe ihracat dalgalanmaları
yaşanmaktadır. Bu dalgalanmalar Avrupa, Orta Doğu pazarına yönelişi
arttırmaktadır. Türkiye‟de yükselen hammadde tedarik fiyatları ve işçilik maliyetleri
doğrultusunda, maliyet artmakta ve fiyatlar dolar bazında yükseliş göstermektedir.
23
2016 yılı başlarında Rusya ile gerçekleşen sıcak etkileşimler, ilgili pazarda mevcut
ihracatı olumsuz etkilemiştir. Üreticiler alternatif Pazar arayışına girmişlerdir. 2015
yılı sonu itibari ile Avro ve Dolar kur dalgalanmaları ihracatçıyı olumsuz
etkilemektedir. Rusya‟da büyük paya sahip tekstil ve konfeksiyon üreticisi mevcut
durumdan daha az zarar görmesi için bazı çözüm önerileri mevcuttur.
Rusya ile ticaretin geliştirilmesi için aşağıda belirtilen önlemler alınmalıdır.
 Rusya gümrüklerinde son sıcak gelişmeler öncesi de büyük problemler
yaşanmaktaydı. Mevcut gümrük sıkıntılarının giderilmesi için ülkeler arası
çalışmalar gerçekleştirilmesi müşteri geri çekilmelerine yönelik ihracat
azalışını canlandırabilmektedir.
 Rusya ile iran benzeri tercihli ticaret anlaşması imzalanması ticareti
hareketlendirecektir.
iekil 8: Türkiye Tekstil ihracatındaki ilk Beş Ülke
Kaynak: iTKiB, Arge Mevzuat, (Über Danışmanlık Tekstil Araştırması), istanbul,
2016
Türkiye tekstil ihracatında Rusya payı düşerken, AB ülkelerine olan ihracat
artış göstermektedir.
24
3.1.2. Türk Tekstil ihracatında Pazara Giriş Engelleri
Mevcut yeni pazarlara girişte firmaları çeşitli engeller karşılamaktadır. Bu
engelleri aşmak için öncelikli olarak engellerin neler olduğunu doğru kavramak
gerekmektedir. Pazara giriş engelleri aşağıda sıralanmaktadır.
• Tarifeler,
• Tarife dışı tedbirler,
• Diğer idari uygulamalardan kaynaklanan engeller,
• Uluslararası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü politika ve
uygulamalar,
• Bu durum genel olarak DTÖ/GATT gibi çok taraflı ticaret anlaşmaları,
Bölgesel Ticaret Anlaşmaları veya diğer ikili anlaşmalarda yer alan kurallara
aykırı uygulamalardır. 19
3.1.3. Türk Tekstil Sektörü ihracatına Heyet Programlarının
Etkisi
ihracatı arttırmak, yeni pazarlar bulunmak ve ülkenin ekonomik ve ticari
açıdan tanıtımı sağlamak amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt
sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlere yönelik sektörel ticaret heyeti ve alım
heyeti programları giderleri desteklenmektedir. Organizatör Kuruluşlar tarafından
düzenlenen programların çalışmaları, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda
yürütülmektedir.
ilgili destekten Sektörel Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti organizasyonu
yapan ve Organizatör Kuruluş olarak tanımlanan işbirliği Kuruluşları olarak Türkiye
ihracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik ilişkiler
Kurulu, ihracatçı Birlikleri, il Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve
Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile
imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri destekten yararlanabilir.21
Destek kapsamında Organizatör Kuruluş tarafından düzenlenen sektörel
ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve

19 T.C. Ekonomi Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Pazarlar Paneli, istanbul, 2015
25
organizasyon giderleri desteklenmektedir. Desteklenen kalemler ve limitler
aşağıdadır:
Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli
yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına en fazla 2 (iki) kişinin
uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak,
tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri. Organizatör Kuruluşun
en fazla 2 (iki) çalışanının sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla ilgili
koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya
sektörel ticaret heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya
şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs
bileti ile araç kiralama giderleri. 21
Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde
davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD
Dolarını geçmemek kaydıyla otel konaklama (oda+kahvaltı) giderleri. 21
Tanıtım ve Organizasyon: Tercümanlık giderleri, Seminer, konferans, toplantı
ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri, Halkla ilişkiler hizmeti,
Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri. 20
3.1.3.1. Alım Heyetleri
Belirli bir hedef sektöre yönelik bir veya birden fazla ülkeden
gerçekleştirilen Alım Heyeti Programları, Sektörel Alım Heyeti Programı olarak
tanımlanmaktadır. Belirli bir hedef ülkeden bir veya birden fazla sektöre yönelik
olarak gerçekleştirilen Alım Heyeti Programları ise Ülke Alım Heyeti Programı
olarak tanımlanmaktadır.
Alım Heyeti düzenlenmesi planlanması aşamasında; ihracat politikası,
strateji ve hedefleri doğrultusunda, Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Temsilcilikleri ve
Birliklerin görüşleri alınarak Alım Heyeti Programına konu hedef ülkeler ve
sektörler belirlenir. Organizatör Kuruluşların talepleri incelenmek suretiyle konuyla

20 Ekonomi Bakanlığı, ihracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümeleme Destekleri Daire Başkanlığı,
Pazar Araştıması ve Pazara Giriş Desteği, Destek Uygulama Klavuzu, www.dso.org.tr, Ankara, Ocak
2014, sf. 14
26
ilgili programın sektörü ve tarihi tespit edilir. Gerek görülen hallerde herhangi bir
müracaat olmaksızın doğrudan Bakanlıkça Alım Heyeti Programları düzenlenebilir.
21
Alım heyeti programı tüm aşamaları aşağıda belirtilmektedir.Öncelikli
olarak Organizatör Birlikler belirlenerek görevlendirilir. Alım Heyeti Programı
düzenlenecek hedef ülkelerdeki Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Temsilciliklerine
program bildirilir. Alım Heyeti Programı düzenlenecek hedef ülkelerde Ekonomi
Bakanlığı Yurtdışı Temsilciliklerinin bulunmaması durumunda Dışişleri Bakanlığı
Yurtdışı Teşkilatı aracılığıyla duyuru yapılabilmesini uygun bulan program Dışişleri
Bakanlığı‟na bildirilir. Organizatör Birlik, Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı
Temsilcilikleri ve Organizatör Kuruluş arasında koordinasyon sağlanır. Ekonomi
Bakanlığı Yurtdışı Temsilciliklerinden gönderilen katılımcı başvuru formları ilgili
Birliklerin görüşü de dikkate alınarak sonuçlandırılır. Başvurusu uygun görülen alıcı
firmalar Birlikler kanalıyla Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Temsilciliklerine bildirilir.
Organizatör Birliklerce yapılan organizasyon hazırlıkları kontrol edilir ve
gerektiğinde heyete iştirak etmek amacıyla Bakanlık elemanları ve/veya Ekonomi
Bakanlığı Yurtdışı Temsilcileri görevlendirilir. Gerekli görülmesi halinde, Alım
Heyeti Programı öncesinde program ve sektörü tanıtmak amacı ile hedef ülkelere
yönelik olarak düzenlenecek Ön Heyet Programlarında, Bakanlığımızdan ve ilgili
ihracatçı Birliklerinden elemanlar görevlendirilir. Ayrıca, masrafları Organizatör
Kuruluş tarafından karşılanmak üzere Organizatör Kuruluş elemanları da Ön Heyet
Programına iştirak edebilirler. 22
Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Temsilciliklerince, Bakanlık tarafından tespit
edilen Alım Heyeti Programı kapsamında; Alım Heyeti Programı ilgili firmalara,
kurum ve kuruluşlara duyurulur. Programa katılmayı talep eden firmaların“Alım
Heyeti Programı Firma Başvuru Formu” nu (EK-5) doldurması gerekmektedir. Alım
Heyeti Programı Firma Başvuru Formu kapsamlı bir ön incelemeye tabi tutulur ve
gerekli ön elemeler yapılır. 22
Alım Heyetine başvuru gerçekleştiren firmaların; Alım Heyeti Programına
iştirak edecek firma temsilcilerinin satın alma kararı konusunda gerekli yetkileri haiz

21 Ekonomi Bakanlığı, Alım Heyeti Programı Uygulama Usul ve Esasları, www.ekonomi.gov.tr,
Ankara, (15.05.2016)
27
olması gerekmektedir. Türkiye‟de ofis, temsilcilik, yerleşik müşterileri bulunan ve
daha önce gerçekleşen Alım Heyeti Programına katılan firmaların durumları
incelenmektedir. Programa dahil edilip edilmeme durumları analiz edilmektedir.
Firmaların, başvuru formlarında belirttikleri bilgilerin doğru olup olmadığı
incelenmektedir. Firmaların; ithal etmek istedikleri ürün hakkında detaylı bilgi
vermeleri gerekmektedir. Programa katılmayı talep eden firma temsilcileri,
programın başlangıç ve bitiş tarihlerine uymaları, son gün iptallerinden kaçınmaları
gerekmektedir. Alım Heyeti Programına katılımı uygun görülen firmaların başvuru
formları Müşavirlik tarafından, belirlenen tarihe kadar Bakanlığa ve ilgili Birliklere
gönderilir. Başvuru formlarının incelenmesi neticesinde katılımları uygun görülen
firmaların geliş ve dönüş bilgileri ilgili Birliklere bildirilmektedir.23
Organizatör Birliklerce Alım Heyeti Programı kapsamında; yurtdışından
programa iştirak etmeyi talep eden katılımcıların başvuru formları incelenerek
katılım hakkındaki görüşleri Bakanlığa iletilir. iştirakleri uygun bulunan
katılımcıların gerekli bilgilerinin alınmasını teminen ilgili Ekonomi Bakanlığı
Yurtdışı Temsilcilikleriyle irtibata geçilir. Programa katılacakların geliş, konaklama
ve dönüşleri organize edilir. ikili görüşmeler için üye firmalara ve ilgili diğer
Birliklere duyuru yapılır. Katılımcıların talep ettiği ürünleri üreten ve ihraç eden
firmalarımızla ikili görüşme yapmaları sağlanır. Türk ve yabancı katılımcılarca anket
formlarının doldurulması sağlanır. Yurt dışından getirilen katılımcılara yönelik
olarak; Türkiye’nin ekonomik ve ticari potansiyeli hakkında detaylı bilgi verilir.
Fuarlar ziyaret edilerek sektörler ve Türk ihraç ürünleri daha yakından tanıtılır. Türk
firmalarıyla ikili görüşme organizasyonu yapılır. Sanayi bölgeleri (serbest bölgeler
dahil) ziyaret edilir. Üretim tesisleri yerinde gösterilir. ilgili sanayi odaları ve
meslek kuruluşları ile görüş alışverişi yapılması sağlanır. Yurt dışından ülkemize
davet edilen üretici ve ithalatçı firma yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve
basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilmekte olan Alım Heyeti Programının
katılımcılarına ilişkin organizasyon masrafları (transfer, yemek, toplantı salonu,
tercüman masrafları, vb.) Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde söz konusu yabancı
katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleriprogramın organizasyonuyla
28
görevlendirilen ihracatçı Birlikleri Bütçesinden ve/veya Birliklerarası Ortak Fon
hesabından karşılanır. 22
Tablo 7: 2016 Yılı Onaylanan Tekstil ve Konfeksiyon Alım Heyeti
Programlarının Gerçekleştirileceği Fuar, Organizatör ve Etkinlikler
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Tüm Sektörler 2016 Yılı Alım Heyeti Programları
Takvimi, www.ekonomi.gov.tr, Ankara, (15.05.2016)

22 Ekonomi Bakanlığı, Alım Heyeti Programı Uygulama Usul ve Esasları, Alım Heyeti Programı
Hakkında Genel Hükümler, www.ekonomi.gov.tr, Ankara, (15.05.2016)
29
Tablo 8: 2016 Yılı Onaylanan Tekstil ve Konfeksiyon Alım Heyeti Programları
Kapsamında Heyete Katılacak Yabancı Alıcı Firma Ülkeleri
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Tüm Sektörler 2016 Yılı Alım Heyeti Programları
Takvimi, www.ekonomi.gov.tr, Ankara, (15.05.2016)
30
3.1.3.2. Ticaret Heyetleri
2015 yılı tekstil ve hammaddeleri ihracatında yaşanan gerilemenin en
önemli nedeni olarak başta Rusya‟daki ekonomik koşulların bu ülkedeki alım
talebini olumsuz etkilemesi gelmektedir. Son dönemde Rusya ile yaşanan uçak krizi
ise, bu ülkeye ihracatı oldukça olumsuz etkilemiştir.
Öte yandan, 2015 yılında Rusya‟nın yanı sıra birçok ülkede çeşitli
nedenlerle ihracat gerilemesi yaşanmıştır. Aşağıdaki tabloda bölgeler itibariyle
tekstil ve hammaddeleri ihracatımızdaki değişim gösterilmektedir. Buna göre Asya
ve Okyanusya bölgesi haricinde tüm bölgelere ihracat gerilemesi yaşanmıştır.
Tablo 9: Türkiye Tekstil Hammaddeleri ihracatı Ülke Grupları
Kaynak: iTKiB, (Kayıt Sistemi), istanbul, 2015
2016 yılında yeni pazarlara yönelik ticari ve tanıtım faaliyetlerinin
arttırılmasının önemini görülmektedir. Bu durumda ticaret heyeti yapılabilecek
muhtemel ülkeleri doğru tespit etmek kilit görevi görmektedir.
Dokuma kumaş ithalatının Çin ve Hong Kong‟da Pazar payının yüksek
olduğu bilinmektedir. Heyet çalışmalarında Çin ve Hong Kong‟daki alıcıların
hedeflenmesi uygun olacaktır. ilgili ülke alıcıları ABD pazarındaki alıcılara iş
31
yaptıklarından dolayı, çalışmalarda ABD pazarına da yönelmek zorunlu olmaktadır.
Ayrıca Arap Ülkeleri de heyet çalışmaları konusunda hedef Pazar özelliği
taşıyabilmektedir.
Türkiye, dünyanın önemli örme kumaş üreticilerinden biridir. Öte yandan,
örme kumaş ihracatında rekabetçi bir ülke olan Türk örme kumaş sektörünün
ihracatını arttırmak için AB haricindeki diğer önemli ithalatçılardaki pazar payını
arttırmaya yönelik ticari faaliyetlerine ağırlık vermesi ve ürün çeşitliliğini bu
pazarlara uygun olarak farklılaşmalıdır.Bu pazara yönelik ABD, Çin ve Hong
Kong‟da yer alan alıcılar uygun olabilmektedir.
Ev tekstili ihracatında önemli bir ithalatçı olan ABD‟deki alıcıların
hedeflenmesi uygun olacaktır.
Tablo 10: 2013 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyetleri
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013-2014-2015 Genel ve Sektörel Ticaret Heyetleri
Listesi, www.ekonomi.gov.tr, Ankara, (15.05.2016)
32
Tablo 11: 2014 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyetleri
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013-2014-2015 Genel ve Sektörel Ticaret Heyetleri
Listesi, www.ekonomi.gov.tr, Ankara, (15.05.2016)
33
Tablo 12: 2015 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyetleri
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013-2014-2015 Genel ve Sektörel Ticaret Heyetleri
Listesi, www.ekonomi.gov.tr, Ankara, (15.05.2016)
34
Tablo 13: 2016 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyetleri
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013-2014-2015 Genel ve Sektörel Ticaret Heyetleri
Listesi, www.ekonomi.gov.tr, Ankara, (15.05.2016)
3.2.Türkiye Tekstil Sektörü ithalatı
Tablo 14: Tekstil Ürünleri Üretim Önlemleri
Sorun Adı : Türkiye’de üretimi olan tekstil
ürünleri ithalatına karşı alınan önlemlerin
arttırılması ve etkinleştirilmesi
Çözüm Önerisi :
35
Detaylı Açıklama : Türkiye ihracatını geliştirme
ve yerli üretimi koruma amacıyla uygulanmakta
olan korunma önlemlerinin etkisini kaybetmeye
başladığı gözlendiğinden gerekli tedbirlerin
alınması veya revizyona gidilmesi.
Korunma önlemlerine tabi ürünlerin
ithalatı önlemin uygulandığı dönemde keskin bir
şekilde düşmüş olmakla birlikte bu önlemler
etkinliklerini kaybetmeye başlamıştır.
Detaylı Açıklama : Korunma
önlemlerine tabi ürünlerin
ithalatı önlemin uygulandığı
dönemde keskin bir -şekilde
düşmüş olmakla birlikte bu
önlemler etkinliklerini
kaybetmeye başlamıştır, bu
amaçla yapılması gerekenler;
-Minimum değerler üzerinden
uygulanmakta olan ek vergi
oranlarının yükseltilmesi ve
tüm ülkelere, ülke ayrımı
gözetilmeksizin, aynı oranda
uygulanması gerekmektedir.
-Önleme tabi tekstil ürünleri
ithalatında AB ve STA ülkeleri
üzerinden menşe değiştirilerek
yapılan ithalat takip edilmeli ve
kontrol altına alınmalıdır.
A.TR, EUR1 belgelerine ilave
olarak menşe ve onaylı üretici
bilgi formu talep edilmesi
gerekmektedir.
– Uygulanmakta olan ek
vergiye ilave olarak; pamuk
ipliği ile suni sentetik iplikler
de ek vergi kapsamına alınması
gerekmektedir..
36
4.TEKSTiL VE KONFEKSiYON FUARLARI
Fuarlar, bir sergi biçimidir, mal ve hizmetlerin ticari amaçla sergilendiği,
satıcılar ile potansiyel alıcıların karşılaşıp ticari bağlantı yaptıkları, önceden yer ve
tarihi ile katılımcıların belirlendiği yerlerdir.
23
Temelde fuarlar, Genel (yatay) Fuarlar ve ihtisas (dikey) Fuarlar olarak iki
kategoriye ayırabiliriz.24Diğer bir yaklaşıma göre ise fuarlar, özünde, karşılıklı
güven, saydamlık ve iletişim unsurlarını barındırmaktadır. 25
Genel Fuarlar ; Belirli bir sektörü veya ürün grubunu esas almadan, çeşitli
mal ve hizmetlerin birlikte sergilendiği ve bunların ticari tanıtımının yanı sıra
gerektiğinde perakende satışının da yapılabildiği etkinliklerdir. ihtisas Fuarları ;
Belirli bir ürün veya ürün grubu ya da sektörle doğrudan ilgili ve sektöre yönelik mal
ve hizmet üreten katılımcıların, teknolojik ve uygulamalı bilgi alışverişinin
arttırılması ve ticari işbirliğine yönelik bilgi değişimi ortamının yaratılması ile
ihtiyaç duyulan ürün siparişlerinin verilmesini amaçlayan etkinliklerdir. 20. yüzyılın
ilk yarısına kadar genel fuarlara eğilim yaygın iken, ikinci yarısından itibaren ihtisas
fuarlarına doğru bir eğilim oluşmaya başlamıştır. Belirli malların satışında ve
alımında ihtisaslaşmış kimselerin ticari ilişkilerini daha kolaylıkla sağlama ihtiyacı,
ihtisas fuarlarının gelişmesine yol açmıştır. Fuarlar bu açıdan incelenirse, ihtisas
fuarlarının daha çok gelişmiş ülkelerde, genel fuarların ise az gelişmiş veya
gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaştığı söylenebilir. 26
Fuar organizasyonları, ülkemiz ekonomisinin can damarı olan ihracatımızı
arttırmak, ülkemizde üretilen ürünlere yeni pazarlar bulmak, var olan pazarlardaki
payımızı arttırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak kaçınılmazdır. Bu amaçla
kullanılabilecek en önemli etkinlik, aynı sektörlerdeki belli başlı bütün satıcı ve
alıcıların bir araya geldiği ve sektörlerle ilgili bütün gelişmelerin yakından
görülebildiği fuarlardır.

23 Öztürk,2005
24TOBB, 2005
25 Kier, 2001
26Tutanak Dergisi, 2003
37
iekil 9: WWD Magic &Magic Show ve Pret A Porter Paris Fuar Görseli
Kaynak: iTKiB, Fuarlar ve Tanıtım, istanbul, 2008
4.1.Fuarlarda Kullanılması Gereken Etkin Yöntemler ve Kurallar
4.1.1.Ticari ilişkilerin Kurulması için iletişim
Kuruluşlar veya şirketler dış pazarlardaki müşteriler ile temas kurarken
birden fazla yöntem kullanmaktadırlar. Posta, reklam, dergi ilanları, bireysel
ziyaretler, fuarlar, heyetler bu yöntemleri oluşturmaktadır. Hangi yolun seçileceği,
hedef pazarın özelliklerine ve firmanın bütçe durumuna göre değişiklik
göstermektedir.
Fuarlar; ticaret fuarları, tüketici fuarları, bireysel fuarlar olarak
şekillenmektedir. Fuar alanları; firmaların mesaj ve ürün içeriklerinin doğrudan
doğruya kişiler ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Kişisel temaslar kurulmasına,
ürünlerin veya hizmetlerin sunulmasına fırsat sağlayan fuarlar; ziyaretçilerin ve
katılımcı firmaların geldikleri yerlere göre yerel, bölgesel ve uluslararası olarak
ayrılmaktadır.
Fuarları diğer promosyon faaliyetlerden ayıran bazı has avantajları
mevcuttur. Fuarlarda yalnızca firmalar bulunmamaktadır. Fuarın başarısına katkı
sağlayan organizatörler, basın mensupları ve ziyaretçiler ticari ilişkilerin kurulması
desteklenmesi ve fırsatların oluşturulması açısından destek sağlamaktadırlar. Fuarlar
iletişim doğrultusunda iletilmek istenen mesajı göstermek konusunda etkili faaliyet
alanlarıdır. insanlar beş duyu organını kullanabildikleri için bir araya gelme,
38
karşılıklı konuşma, yüz yüze etkin pazarlık fırsatları doğrultusunda ticari hızlı geri
dönüş sağlamaktadırlar.
4.1.2. Fuarlara Katılmanın Karar Aşaması
Fuar organizatörleri tarafından ilgi duyulan fuardan davetiye talep edilmesi
veya fuar idaresi tarafından doğrudan gelen bir talebin değerlendirilmesi sonucu
fuara katılmaya karar verilebilmektedir. Önemli olan husus, önceliklerin ön planda
tutularak, ilgili fuara katılmanın kurum amaçlarına ulaşmakta ne kadar etkili
olacağının doğru tespit edilmesidir. Hedef alınan pazardaki talep düzeyi araştırılmalı
ve buradan bilgi toparlanması gerekmektedir. Pazara girişte ticari engellerin varlığı
öğrenilmesi pazarda kalma konusunda hayati önem teşkil etmektedir. Pazarın
büyüklüğüne ve yayıldığı alana bakılması başarıyı kesinleştirmektedir. Ulaşım
olanakları ve ticari kanallar incelenerek; sunulanları rakiplerden farklı kılan unsurlar
başarılı bir çalışma için netleştirilmektedir. Sunulan ürünlerin Pazar standartlarının
altında olması, teknik olarak düşük kaliteye sahip olması, çok pahalı olması veya
ürün hakkında bilginin az olması durumunda satışlarda düşüklük ve zarar durumu
gerçekleşmektedir. Bu durum tanıtımların yalnızca ürünlere yönelik olmadığını
kanıtlamaktadır. Fuarlar ürün tanıtımlarının yanı sıra, firma , ülke, firma sahipleri,
şirketlerin de tanıtımıdır.
4.1.3. Doğru Fuarı Seçme Yöntemleri
Ticari girişimler sırasında fuar çalışmalarında en önemli yönetim kararı doğru
fuarı seçmektir. Fuar etkinliği sırasında yeteri kadar insan etkilenmezse ve istenen
sayıda insana ulaşılamazsa, girişimcinin yatırmış olduğu para boşa harcanmış
olacaktır. Bu nedenle, fuara katılmanın maliyet yönünden en avantajlı yol olup
olmadığı incelenerek ve diğer alternatifler göz önünde bulundurularak seçilen fuara
katılım gerçekleştirilmesi en doğru yöntemdir.
Fuar seçimi sırasında öncelikli olarak Bakanlık, Birlik, Oda ve ilgili özel
şirketlerin fuar takvimleri incelenmektedir. Ülkede fuar düzenleyen kuruluşların, yurt
dışındaki ticari temsilciliklerinden fuarın özellikleri hakkında bilgi alınması riski
azaltmaktadır. Katılımı planlanan fuarın bir önceki katılımcılarına veya fuarı ziyaret
39
eden ziyaretçilerinden bilgi toparlayarak deneyimlerinden faydalanmak katılım
esnasında hataları azaltmaktadır. Birinci bilgi kaynağı fuarı düzenleyen şirkettir.
Organizatör şirketten bir önceki fuarın broşürleri ve katılımcı firmaların listeleri talep
edilerek fuar hakkında bilgi edilebilmektedir. Fuarı bir önceki döneminde bizzat
ziyaret etmek ve katılım alanı tespiti yapmak, müşteri ve katılımcı profilini
gözlemlemek hatayı en aza indirgeyecek yöntemdir.
4.1.3.1. Fuar Ziyaretleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken
Konular ve Gerekçeleri
Araştırılan, bütçelenen ve katılım planlanan bir fuara öncelikli olarak ziyaret
gerçekleştirmek gerekmektedir. Fuar ziyaret edilirken katılım gerçekleştirilecek
döneme zemin hazırlaması ve ışık tutması amacıyla dikkat edilmesi gereken konular
önem teşkil etmektedir.
Fuar ziyaretleri sırasında, ziyaret çalışması olarak gerçekleştirilmesi gereken
16 önemi madde mevcuttur.
 Fuarın ismi, düzenlendiği ülke ve şehir netleştirilerek seyahat işlemleri
başlatılmaktadır.
 Düzenlendiği zaman ve periyot öğrenilmesi gerekmektedir. Periyodun
belirlenmesi başka fuarların zamanları ile çakışmaları engelleyerek doğru
fuar seçimine olanak sağlamaktadır.
 Sergilenecek ürünler netleştirilerek, koleksiyon ve fuara uygun ürünlerin
tespiti yapılmaktadır.
 Fuarı destekleyen yerel sponsorlar belirlenerek, ilan gibi tanıtım
gereksinimlerinin destekleyici etkisi araştırılmaktadır.
 Fuardaki sektörler belirlenmesi gerekmektedir. Bu sektör ayrımlarının doğru
olarak belirlenmesi neticesinde fuara doğru hall alanında katılım
sağlanabilmektedir.
 Ziyaretçilerin profili gözlemlenerek, eğilimleri ve sayısı hakkında bilgi
edinmek gerekmektedir.
 Fuara katılan firmaların profili ve sayısı hakkında bilgi edinmek
gerekmektedir.
40
 Uluslararası katılımcıların ve ziyaretçilerin sayısı hakkında bilgi edinmek
gerekmektedir.
 Brüt ve net stand alanı gereksinimi belirlenmelidir.
 Katılım planlanan alanın maliyeti hesaplanmalıdır.
 Fuar katılımı sırasında konaklamaya en uygun alan tespit edilmelidir.
 Ziyaretçilerin promosyon kampanyalara ilgileri gözlemlenmelidir.
 Fuarda yer alansektör dergilerinin listelenmesi gerekmektedir.
 Fuarın düzenlendiği binanın teknolojik alt yapısının incelenmesi
gerekmektedir. Kurulması planlanan inşaatın, söz konusu alt yapı göz önünde
bulundurularak kurulması gerekmektedir.
 Fuara en kolay ulaşım yolları veya araçlarının belirlenmesi gerekmektedir.
4.1.4. Fuar Plan Çalışmaları
Fuar planı hazırlanırken, çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yeni bir süreç
aşamasında bir çok insan ile temas kurulması bu sorunların ortaya çıkmasında ana
etmendir.
Fuarlarda başarılı olmak için aşağıdaki süreçlere uyum sağlamak
gerekmektedir.
 Fuar hazırlığına erken başlamak gerekmektedir. Erken planlama, fuar
alanında gerçekleşecek hataları en aza indirgemektedir.
 Fuar bütçesi hazırlık çalışması gerçekleştirilmelidir. Tahmini bütçe planlanan
katılımcı sayısı doğrultusunda hazırlanmalıdır.
 Fuarla ilgilenecek kişiyi belirlemek gerekmektedir.
 Zaman planlaması yapılmalı ve bu plana günü gününe uyulması
gerekmektedir.
 Hedeflere bağlı kalınması gerekmektedir.
Fuar çalışmalarını başarı ile gerçekleştirebilmek amacıyla, fuar planlama
aşamalarının sıra ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 Fuar idaresinden veya mümkünse direk fuar organizatöründen alan talep
edilmesi gerekmektedir.
41
 Katılımcı firma tarafından belirlenen inşaatçıdan veya fuar idaresinin
standartları doğrultusunda doğrudan fuar idaresinden stand kurulumunun
istenmesi gerekmektedir.
 Fuar idaresi ana kataloğu, fuara milli katılım söz konusu ise milli katılım
kataloğu ve mevcutsa organizatör kataloğuna bilgi girişlerinin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 Davet edilecek olan ziyaretçilere, e-mail veya posta aracılığıyla davetiye
gönderilmesi gerekmektedir.
 Stand kurulum inşaat çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
 ihracat desteğinden faydalanabilmek için ilgili kuruluşlara devlet teşvik
başvurusu gerçekleştirilmelidir.
 Fuara, yetkili kişi ve fuar ürünleri ile katılım sağlanması gerekmektedir.
Tanıtım ve promosyon faaliyetlerin en önemli süreç aşaması fuar
öncesidir.Çünkü; Fuar öncesi bu faaliyetler kısa zamanda hedefine ulaşmaktadır.
Fuarlarda tanıtılacak ürünler tedarik maliyet ve kolaylık durumuna göre firma
tarafından fuara götürülmek üzere hazırlanabilmektedir veya fuar bölgesinden temin
edilebilmektedir. Ürünlerin taşınması önemlidir ve fuar zamanı uzun görülse de
zaman sınırlıdır.
Fuar hazırlık aşamasında bazı tuzaklarla karşılaşılmaktadır.
 Stand alanının geç temin edilmesi,
 Fuara geç katılmak,
 Proforma faturalarındaki uygunsuzluklar,
 Paketleme malzemelerinin kalitesiz oluşu,
 Fuar sonunda paketleme malzemelerinin tekrar kullanılabilir olamaması,
 Ürünlerin konulduğu paketlerin yanlış işaretlenmesi,
 Stand grafiklerinin bulunmaması,
 Vize alınamaması,
 Seyahat acenteleriyle geç bağlantı kurulması,
 Tamamen dolmuş olan otellerin rezerve edilmeye çalışılması,
 Firma bilgilerinin fuar kataloğunda veya organizatör kataloğunda
bulunmaması,
42
Bu gibi tuzaklar fuar çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.
4.1.5. Fuar Maliyetlerinin Bütçelenmesi
Stand inşa eden yüklenici firmalardan fiyatlandırma formu talep edilmesi
gerekmektedir. Mevcut inşaat firmaları hakkında detaylar organizatör şirketin
broşürlerinden temin edilebilmektedir. Su, klima, telefon, stand temizliği, mutfak
malzemesi gibi ürünler fuar idaresi veya organizatör tarafından hazırlanan formlarda
mevcuttur.
Stand içi ürünlerin yerleşimi, firma tarafından yapılabilmesinin yanısıra,
„styling‟ adı çerçevesinde ki hizmetleri satan kişi veya firmalardan da
faydalanılmaktadır. Fuar öncesi, fuar süresi boyunca yiyecek veya stand ikramlarının
nereden ve nasıl olacağının planlanması gerekmektedir. ihtiyaç söz konusu olması
durumunda; fuar idaresince hazırlanan talep formları yoluyla hostes, tercüman,
güvenlik görevlisi istenmelidir. Uygun koşullar altında ilgili hizmetler dışarıdan da
temin edilebilmektedir.
iekil 10: Munich Fabric Start Malzeme Stand Gereksinimleri Talep Formu
Kaynak: Munich Fabric Start, Fuar idaresi, Talep Formu Bilgi Sistemi, Almanya,
Munih, 2016
43
Gönderilmesi planlanan ürünler kapsamındaürünlerin;hacim, ağırlık,
öngörülen fiyatı hesaplanarak nakliyeci firmalara bildirilmelidir. Bildirilen bilgiler
kapsamında nakliyeci firmalardan fiyat alınmalı ve en uygun fiyatlı en doğru hizmet
seçilmelidir. Zorluklardan ve anlaşmazlıklardan kaçınmak için yalnızca bir nakliyeci
firmaya tüm yükleme, taşıma ve fuarın düzenlendiği ülkeden malların tekrar
taşınması yükümlülüğünün verilmesi gerekmektedir.Sigorta şirketinden ve seyahat
acentesinden fiyat teklifi alınması gerekmektedir. Ucuz ve kişisel odalar büyük fuar
şehirlerinde mevcuttur. Bu oteller lüks otellerin olanaklarından yoksundur ancak
konforludur. Organizatörlerden gerekli olabilecek tüm adresler fuar öncesi temin
edilmelidir. Fuar öncesi potansiyel müşteriler en iyi e-mail yolu ile davet
edilmektedir. Fuar giriş kartları katılımcılar için genelde ücretsizdir. Organizatör
şirketler zaman zaman davetiye kartların üzerine katılımcının ismini yazmaktadırlar.
4.1.6. Fuarda Çalışacak Personel Seçimi
Fuarda çalışacak personel en çok sayıda dili bilen, hevesli çalışanlardan
oluşmalıdır. Büyük standlarda, yöneticiler, satış ve pazarlama uzmanları, teknik
destek elemanları ziyaretçiler ve müşterilerle ilişkilerde önemli rol oynamaktadır.
Her fuar öncesinde standda yer alan görevlilerle fuarın düzenleneceği alanda, yakın
bir konferans salonunda veya konaklanan otelde toplantı gerçekleştirmek fuarda
etkinliği arttırmaktadır.
Stand alanında çalışacak bütün görevlilerin bu toplantıda yer alması
gerekmektedir.
Fuar toplantısında gerçekleştirilmesi gereken maddeler mevcuttur.
 Tercümanlar da dahil toplantıya herkes katılmalıdır.
 Stand tekrar gözden geçirilerek, grafikler ve yapısı kontrol edilmelidir.
 Pazarlama planı gözden geçirilmelidir.
 Ekipte bulunan kişilerin hedefleri gözden geçirilmelidir.
 Standa gösterilecek ve sergilenecek ürünler gözden geçirilmelidir.
 Mevcut müşterilerin fuarda nasıl karşılanacağı netleştirilmelidir.
 Personelin zaman çizelgesi hazırlanmalıdır.
44
Bütçenin yeterli sayıda çalışana imkan sağlayamadığı durumlarda; teknik
destek, telefon bağlantısı sağlanarak müşterinin sorularına anında cevap verme
imkanı sağlanmaktadır.
Stand görevlilerinin görünüşü fuarlarda büyük önem arz etmektedir. Görünün
fuar alanında katılımcı imajının ayrılmaz bir parçasıdır. Fuarın gerçekleştiği ülkenin
dilini bilmek satışları arttırmak için gereklidir.
Stand görevlilerinin katılımcı izlenimini yükseltmek ve satışları arttırmak için
belli başlı soruların yanıtlarını bilmesi gerekmektedir.
 Firma neden fuara katılmaktadır?
 insanlara ne sunulmaktadır?
 Fuardan beklentiler nelerdir?
 Ziyaretçilere sunulan ürünün diğer katılımcı ürünlerinden farkları nelerdir?
 Ürünler hangi profildeki alıcılara hitap etmektedir?
 Hedeflenen ihracat pazarları nelerdir?
 Hedeflenen sipariş ne kadardır?
 Müşteri ihtiyaçları nelerdir?
4.1.7. Uygun Stand Garantisini Temin Etme Yöntemleri
Fuar organizatörü, katılım başvuru sahibine talebi üzerine, fuar alanında stand
ile ilgili tercihlerin ve stand boyutunun belirtileceği başvuru formu göndermektedir.
Hava şartlarına ve ürünlerin niteliklerine göre fuar idaresi katılımcıya daha uygun
fiyata açık bölümde yer ayırabilmektedir. Başvuru formu fax ve/ya resmi e-mail
yoluyla gönderildikten sonra talep doğrultusunda aslı kurye yoluyla ulaştırılır. Fuar
idaresi; doldurulmuş başvuru formu ile kat planı, stand numarası ve katılımcı el
kitabı göndermektedir.
Fuar idaresi yerleşimi ve stand şeklini değişik ürün gruplarına uygun olarak
gerçekleştirmektedir. Sabit hizmete ek katılımcı talepleri olması durumunda, bu
talepler forma yazılmalıdır. Tüm fuarlarda önceki dönem katılımcıları stand
yerleşimi açısından öncelikli konumdadırlar. Başvuru aşamasına kaçıran veya geç
kalan katılımcıların uygun yer temini şansı oldukça azdır. Dolayısıyla başvurunun
45
gecikmesi durumunda katılım kesinse, mevcut sunulan yer kabul edilmek
zorundadır.
iekil 11: Techtextil Frankfurt Fuarı Firma Fuar Stand Tasarım Çalışması
Kaynak: iTKiB, TDH Fuarlar ve Tanıtım iubesi, Techtextil Frankfurt Stand Görseli,
2015
5 ana stand şekli mevcuttur. Standlar avantaj ve dezavantajlarına göre
adlandırılmışlardır.
Koridor Standı: Sadece bir açık tarafı mevcuttur. En düşük maliyetli standdır. Çok
fazla duvar alanı mevcuttur.
Köşe Stand: iki yöne açık olduğu için avantajlıdır. Firmalar tarafından en çok tercih
edilen yerleşim standıdır.
Ara Stand: Standın iki zıt tarafı farklı koridora açılmaktadır. Kullanılabilecek duvar
alanı fazladır. Ürünlerini gizlemek isteyen, sadece müşterileri ile ürünlerini
paylaşmak isteyen katılımcılar için uygundur. Ara alanda yer aldığı için hall
geçişlerinden faydalanmak isteyen ziyaretçilerin sıkça uğrayacağı bölgelerdir.
L Stand: iki farklı yöne cephesi mevcuttur. Uzaktan görülebilmesi mümkündür.
46
Baş Stand: Üç açık yan tarafı mevcuttur. Mükemmel bir açıklık sunmaktadır. Ayrıca
ziyaretçilerin rahat olarak gezmesine olanak sağlamaktadır.
Ada Stand: Bütün yanları açıktır. Grup sergiler (Ör: Urge projesi katılımları) için
uygundur. Firmalar standın dört yanını kullanabilmektedirler.
iekil 12: Munich Fabric Start 2015-II Dönemi Hall 3 Fuar Yerleşim Planı
Kaynak: Munich Fabrich Start Fuar idaresi, Fuar Planı, Almanya, Munih, 2015
iekilden görüleceği üzere Özdoku L stand özelliğine sahip olmasının yanı
sıra aynı zamanda köşe standdır.
En üst sağ tarafta yer alan Doğan Tekstil ara stand özelliğine sahiptir. Diğer
tek tarafı koridor gören standlar koridor stantlarıdır. iekilden görüleceği üzere genel
dağılımda yerleşime en uygun stand türü olduğu için fazladır. Hall ana giriş
kapısında bulunan standlar baş standdır. iekilde ada katılımı sağlayan ortak amaçta
47
toplanmış bir firma topluluğu mevcut değildir. Firmaların bulunduğu parçalar adaları
oluşturmaktadır.
4.1.8. Stand Dizaynı ve Ürünlerin Sergileniş Biçiminde
Ulaştırılmak istenen Mesaj
Fuarların bazılarında firmalar stand inşası konusunda tercihe sahip
değillerdir. Hatta bazı fuarlarda stand mevcut olmayabilmektedir. Bu tür fuarlarda
standart kurallar çerçevesinde çalışmalar ilerlemektedir. Firmalar sadece ürünleri ile
farklılıklarını alıcılara sergilemektedirler. Genelde ingiltere pazarı standsız basit eşit
sistemi; Almanya ise standart stand dizaynı ile eşit ürün sergi sistemini
benimsemektedir. Bu tür fuarlarda standlar hazır olarak sunulmaktadır. Firmalar
sadece fuar idaresinin vermiş olduğu çeşitli kıstaslar dahilinde kendi isteklerine stand
kurulumu yapabilmektedirler.
Stand kurulumunda iki tane seçenek mevcuttur; bireysel olarak tasarlanan
standlar ve fuar idaresi tarafından verilen hazır standlar.
Hazır stand, yan ve arka duvarlar, kilitlenebilir depo, firmanın isminin yer
aldığı tabela, yüzey kaplaması, masa, sandalye, ışıklandırma, elektrik prizleri ve
görsel alanından oluşur.Ek malzemeler fuar idaresi tarafından hazırlanan formlar
aracılığıyla talep edilmektedir. Standart olarak sunulan bu standlar para ve zaman
tasarrufu sağlamaktadır. Özellikle ilk defa katılan firmalar ve fuar için düşük bütçe
ayırabilenler için uygundur.
Fuar idaresi standları içerisinde basitten karmaşığa birçok alternatif
mevcuttur. Hazır standlar prefabrik yapıdadırlar. Metal çıtalar ve plastikten yapılmış
duvarlar kullanılmaktadır. Firma dizayn ve imaja önem veriyorsa, standı inşa eden ve
dizayn edenlerden taleplere uygun şekilde stand talep edilebilmektedir. Su, elektrik,
telefon, fax gibi ek malzemeler fuar idaresi tarafından hazırlanan formlar vasıtası ile
istenebilmektedir.
Ayrıca fuar kataloğunda yazılan firma ismi ve ürünler için ayrı form
kullanılmaktadır. Fuar idareleri ilgili formların yanlış doldurulmasından genelde
şikayet etmektedirler.
Standların başlıca işlevleri aşağıda sıralanmaktadır.
48
 Dikkat çeker ve iyi bir izlenim yaratır.
 Farklı ve açık bir yolla iletişim kurmaktadır.
 Çekici ve davetkar bir yöne sahiptir.
 Firmalar ile katılımcıların buluştuğu mekanlardır.
 Firma tarzını göstermektedir.
Unutulmaması gereken nokta, standın büyük ve ihtişamlı olması her zaman
başarı getirmeyebilir. 12 m2 ile çok başarılı olan standlar da söz konusudur. Önemli
olan verilmesi planlanan mesajın karşı tarafa ulaşmasıdır.
Standların depolama, reklam broşürleri, kahve makinesi için yeterli bir
alana sahip olması gerekmektedir. iirket isminin ve ülke isminin iyi bir şekilde
gösterilmesi ve ışıklandırmanın doğru olması ürünlerin üstüne yoğunlaşmayı
arttıracak ve etkinliği etkileyecektir.
iş görüşmeleri için ayrılan bölüm standın görsel kısmından tamamen ayrı
olmalıdır. Toplantı bölümü etkinliği arttırmak için panellerle veya camla
ayrılabilmektedir. Bu sayede alandaki ferahlık da azaltılmamış olmaktadır.
Milli hava yaratmadan önce şirketin ticari amacını ön plana çıkarmak
gerekmektedir. Görsel ve işitsel tanıtımlar iş görüşmelerini bozucu olamamalıdır.
Tanıtımları izleyen ziyaretçilerin diğerlerini rahatsız etmemesi gerekmektedir. iş
atmosferi ile zıt müzik ve görsel gösteriler kullanılmamalıdır.
4.1.9. Stand Giydirilmesi
Ziyaretçiler standı ziyaret ederken randevulu olarak değil, rastgele ziyaret
gerçekleştirebilmektedirler. Ziyaretçiyi standa çeken temel sebepler mevcuttur.
Ziyaretçiler standda sunulan ürünlere yakından bakmak için, neler sunulduğunu
gözlemlemek için ve kendisine uygun ürünler mevcut olup olmadığını öğrenmek için
standları ziyaret etmektedirler. Standın önünden geçenler, stand önünde durdurulmak
isteniyorsa, yaratıcı stand tasarımı kullanılması gerekmektedir. Kullanılan grafikler,
posterler, logolar, bayraklar, alınlık yazıları, reklam çalışmalar dikkati çekmektedir.
Raflar, askılıklar standa hem çekici hem de kullanışlı göründü vermektedir. Standda
gerçekleştirilen küçük defileler, gösteriler, modeller ikna edici olmasının yanı sıra
akılda kalıcılığı da arttırmaktadır. Büyük gösteriler gerçekleştirmek küçük firmalar
49
için zor olmasına karşın, ürünleri daha iyi yerleşimini sağlayacak çeşitli yöntemler
mevcuttur.
 Fuarda sergilenecek ürün sayısının sınırlı tutulması
 Tanıtıcı koleksiyon kullanılması
 Değişik ürün gruplarının farklı alanlarda sergilenmesi
 Sergilenecek ürünlere yeterince yer verilmesi
 Ürünlerin farklarını, özelliklerini, üstünlüklerinin belirtilmesi için üstünde yer
alan ayrıntılı yazılara yer verilmesi
 Stand içerisinde yer alan spot ışıkların ürünleri sergilenmesi konusunda doğru
kullanımı
Katılım sağlanan fuarın konusu dışında ürünleri sergilememeye özen
gösterilmelidir. Sunulan ürünlerin profesyonel bir izlenim vermesi bu doğrultuda çok
önemlidir. Stand dekorasyonu konusunda bölgesel dekoratörlerden
faydalanılabilmektedir. Grafikler fuarların etkinliğini arttırmaktadır. Grafiklerde yer
alan yazıların açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Fuar hangi ülkede ise o ülkenin
dilinin kullanılması etkili olmaktadır. Grafiklerde yer alan yazıların kelime sayılar
sınırlı olmalıdır. Yazı koridorlardan rahatça okunabilir olmalıdır. Kullanılan grafiğin
yazısı ile zemini zıt renklerden oluşmalıdır ve kalın yazı tipinde yazılmalıdır.
Ürünlerin üretim aşamalarının, kalite kontrolünün anlatıldığı resimlerin bayraklarda
kullanılması etkinliği arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Fuarlarda zaman zaman
grafikler, afişler görevlilerden daha fazla bilgi aktarmaktadır.
4.1.10. Standa Ziyaretçi Çekme
Fuar ziyaretçilerinin %80‟ni önceden hazırladıkları ajandalar ile fuarı
ziyaret etmektedirler. Hazırladıkları plan çerçevesinde fuar değerlendirmesi ve alım
işlemlerinde bulunulmaktadır. Firma adının ziyaretçi ajandasında yer almasını
istiyorsa, fuar öncesi tanıtım faaliyetleri bunun en iyi yoludur. Ziyaretçiler büyük
fuar organizasyonlarında zamanlarını verimli kullanmaktadırlar. Bu sebep ile fuara
gelmeden önce görüşmelerini ayarlarlar, kalan zamanda da diğer fuar katılımcılarını
ziyaret etmektedirler. Ayrıca fuar öncesinde katılımcılar ile ilgili duydukları ve
gördükleri ziyaretçileri etkiler ve bu durum ilgili stantlara yönelmelerine sebep
50
olmaktadır. Bazı şirketler iyi profile sahip ziyaretçilerin sadece fuar idaresi
tarafından davet edildiğini düşünmektedirler. Bilinçli firmalar, fuar idaresi ile bu
sorumluluğun paylaşılması gerektiğini, promosyon ve tanıtım faaliyetlerinin önemli
bir konumda olduğunun farkındadırlar. Fuar öncesi yapılan tüm doğru çalışmalar
fuar etkinliğini olumlu etkilemektedir.
Dikkatli seçilmiş fuar, alıcı potansiyelinin yüksek olduğu bir fuardır. Fuarın
büyük olması alıcı kitlesinin yoğun olduğu anlamına gelmemektedir. Ayrıca,
hedeflenen müşteri kitlesinin standı ziyaret etmesi kesin değildir. Kurumsal
ziyaretçiler genel olarak önceden ilgilendikleri firmaların standlarını ziyaret
etmektedirler. Bu durum fuara düzenli katılımın başarıyı getirdiğini kanıtlamaktadır.
Promosyon faaliyetlerini kullanmak ziyaretçilerin standa çekilmesine olanak
sağlamaktadır.
Fuar kataloğu hem fuar öncesi hem de fuar boyunca ziyaretçilerin en önemli
bilgi kaynağıdır. Ziyaretçilerin fuarda izleyeceği yol için önemli bir ajandadır.
Firmalar fuardan sonra da kataloglardan faydalanmaktadır. Ürün gruplarınızın fuar
kataloğunda yer aldığından emin olmak gerekmektedir. Bazı firmalar bu önemin
farkında olmamaktadır. Ürün gruplarının fuar kataloğunda doğru bildirilmesi,
firmanın fuarda gerçekleştirmesi gereken başlıca görevler arasındadır. Bazı fuar
organizatörleri kataloglarını CD olarak hazırlamaktadırlar. Elektronik bilgilendirme
sistemi üzerinden katılımcı firma stand numaraları ve ürün grupları aranabilmektedir.
iirket adına verilen somut mesaj kartvizitler üzerinde yer almalıdır. Ayrıca,
diğer reklam malzemeleri arasında şirket broşürleri, ürün katalogları, fiyat listelerinin
yer alması gerekmektedir. En uygun broşür büyüklüğü 99*210 mm. boyutlarında
olanlardır. Zarf içerisine rahatça sığabilir, çantalarda ve elde rahatça
taşınabilmektedir. Ziyaretçilerin büyük kısmı ürünler ile ilgili bilgi veren el ilanı
veya broşürler talep etmektedir. Bu malzemeler genelde pahalıdır ve dağıtımı önemli
maliyete neden olmaktadır. Dağıtılan broşürlerin ve el ilanlarının %65‟i hemen
atılmaktadır. Dolayısıyla, maliyeti düşürmek için en etkili yöntem, fuar esnasında
ziyaretçilerin isim, adres ve e-mail gibi bilgilerinin alınarak fuardan sonra internet
yoluyla veya posta ile tanıtıcı el ilanlarının gönderilmesi gerekmektedir. Bu aynı
zamanda sizden broşür ve el ilanı isteyen ziyaretçilerin firmaya olan ilgisini
51
göstermektedir. Ziyaretçilerin fuardan sonra takip edilmesi gerekmektedir. Ziyaretçi
profilleri kayıt edilmeli, gruplandırılmalı ve bir sonraki dönem aynı fuara katılım
aşamasında tekrar stand ziyaretleri sırasında geri dönüş gerçekleşen iş doğrultusunda
ziyaretçiye zaman harcanmalıdır. Broşürlerin, ziyaretçilerin ofislerine ulaşması
durumunda, ziyaretçiler ilgili broşürü daha ayrıntılı incelemektedirler.
Pazarlama çalışmaları arasında yer alan tanıtım faaliyetleri pahalı olmak
zorunda değildir. Etkili, pahalı olmayan ve profesyonel görüntü veren ürün ilanları
hazırlanmalıdır. Ürünün resmi ilana iliştirilebilmektedir. Stand numarası, fuar tarihi,
stand yeri kesinlikle belirtilmesi gereken bilgilerdir. Teknik detaylar yeterince yer
almalıdır ve kullanılan dilde yanlışlıklardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Müşteriler
sunulan kolaylıklar çerçevesinde sunulmuş olan bilgi ile ilgilenmektedirler.
Ziyaretçilere hediye verilmesi, akılda kalmayı kolaylaştırmaktadır. Dinamik
hediyeler, eşantiyonlar fikir ve yaratıcılık gerektirmektedir. Hedef müşteri kitlesinin
en çok neye ihtiyacı olduğu düşünülmeli ve verilen hediyenin ürünler ile bağlantılı
olması gerekmektedir. Hediyeler ziyaretçiler için bir ödül olarak veya katılımlarının
takdir edilmesi için kullanılmaktadır.
Bireysel katılımcı firmalar için konusunda uzman dergilere ilan vermek
oldukça pahalıdır. Ticari dergiler sektördeki en önemli etkinlikleri bildirmektedirler.
Fuar idaresi ve organizatör firmalar gazete ve dergilere ulaşmakta en doğru
kanallardır. Fuarlarda toplu halde katılım sağlamak, tek başına bir firmanın
katılmasından daha etkilidir. Fuardan yaklaşık 10 hafta önce potansiyel alıcılara eposta
gönderilmesi gerekmektedir. ikinci e-posta fuardan yaklaşık 3 hafta önce
gönderilmektedir.
Etkili e-posta ve posta gönderimleri için ipuçları:
 Bir kişiye e-posta gönderilmelidir. Eğer isim bilinmiyorsa satın alma
müdürüne hitaben posta gönderimi gerçekleştirilmektedir.
 Kusursuz, kısa, özlü, açık ve ticari dilde yazılmaktadır.
 Ziyaretçilerin ilgisi üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir.
 Ziyaretçilerin kendi dilinde veya ingilizce yazılması gerekmektedir.
 Postanın veya e-postanın içeriği net ve doğru olmalıdır.
Posta ve e-posta gönderimi için gerekli bilgi kaynakları:
52
 Bilinen müşteriler
 Yerel dış ticaret kurulu
 Diğer ülkelerdeki dış ticaret müşavirlikleri
 Hedef ülkedeki ithalat yöneticilikleri
 Bir önceki fuarın ve benzer fuarların katılımcı listeleri
 Hedef ülkedeki ithalat tanıtım ofisi
Posta gönderimi sonrası telefon görüşmesi etkinliği arttırmaktadır. Telefon
görüşmesinin ticari ve teknik bilgisi yüksek personel tarafından yapılması
gerekmektedir. Görüşme fuardan 2-3 hafta önce gerçekleştirilmektedir. iyi sonuç
almak amacıyla potansiyel müşteri olabilecek firmalara yönelmek gerekmektedir.
4.1.11. Fuar Organizatörlerinden Alınması Gereken Hizmetler
Fuar katılımı etkili bir yöntem olmasına karşım kolay değildir. Bu konuda
önemli yardımcı fuar organizatörleridir.
Fuar idaresinin firmaların başarılı olmasını istemesinde üç neden mevcuttur.
 Firmanın gelecek dönemlerdeki fuarlara katılımını sağlamak.
 iyi hazırlanmış bir fuar ile ziyaretçilerin gözünde fuar profilini yükseltmek.
 iyi fuar geçiren katılımcıların, fuarın dolaylı tanıtımını yapmalarına olanak
sağlamak.
Fuara katılanların karşılaşacağı idari kısımlar; fuar yöneticisi ve salon
müdürüdür. Salon müdürü teknik konularda sorumludur; fuar yöneticisi fuara
hazırlık aşamasında firmaların yardımcısıdır. Fuar yöneticisi çeşitli konularda
katılımcıya yardımcı olabilir.
Fuar yöneticisinden alınacak olan hizmetler aşağıda sıralanmaktadır.
 Pazar hakkında bilgilendirme
 Katılımcı firmaların profili
 Stand için uygun yer seçimi
 Stand görevlileri hakkında tavsiyeler
 Tanıtım dergilerinin ve gazetelerinin adresleri
 Katılım kuralları
53
4.1.12. Nakliye ve Gümrükte Beklenen Riskler
Ürünlerin zamanında ulaşmaması firmaların en büyük korkusudur. Bu
durum fuarlarda sık sık yaşanmaktadır. Firma zarar etmesinin yanı sıra standında
ürünler yer almadığı için gözlemci raporu doğrultusunda Bakanlık desteklerinden de
faydalanamamaktadır. Ürünlerin zamanında ulaşmaması büyük stres kaynağı olsa da
standın kurulmasına engel değildir. Fuara katılan firma para tasarrufu sağlamak
amacıyla paketleme, yükleme ve gümrük ile ilgili bazı önerileri dikkate almayarak
hayal kırıklığına uğramaktadır. Risklerden kaçınmak için aşağıdaki önerileri göz
önünde bulundurmak gerekmektedir.
 Bütün detaylar hakkında bilgilendirme yapmak ve yapılan bilgilendirmeden
firmanın emin olması
 Kendi alanında ve bölgesinde iyi ve ünlü olan bir nakliye firması ile
çalışılması
 Nakliye firmasına tarihler, yükleme, teslimat hakkında ayrıntılı bilginin
ulaştırılması
 Sevkiyat zamanının doğru belirlenmesi
 Gecikmelerden kaçınmak için nakliye tutarının bir kısmının önceden
ödenmesi
 Malzemelerin fuar başlamadan 10 gün önce fuar alanına ulaşmasının
sağlanması
Alanında uzman nakliye firması ile çalışmak gerekmektedir. Nakliye
firmasının sektörde iyi tanınmış bir şirket olması önem teşkil etmektedir. Fuarın
düzenleneceği ülkeye gitmeden önce ürünlerin nerede olduğunun takibi
gerekmektedir. Büyük gönderilerde fuara ulaşım gerçekleştirilmeden önce malların
ulaşmış olması gerekmektedir. Sergilenecek ürünlerin fatura, paketleme bilgileri gibi
detaylarının firma yetkilisinin yanında mevcut olması gerekmektedir. Sonradan bu
bilgilere ihtiyaç olmaktadır.
iyi bir nakliye firmasının sahip olduğu öncelikli özellikler mevcuttur.
 Firma uzman olmalıdır.
 Firmanın iletişim sistemi gelişmiş olmalıdır.
 Fuar öncesi nakliye bilgilerini eksiksiz ulaştırmalıdır.
54
 Paketleme ve etiketleme hakkında gerekli talimatları yerine getirmelidir.
 Son tarihlere dikkat etmelidir.
 Gümrük rejimine hakim olmalıdır.
 Nakliye aşamasında risklerden kaçınmalıdır.
 Fuar alanındaki acentası ile sürekli iletişim ve kontrol halinde olmalıdır.
 Dönüş nakliye işlemlerini titizlik ile gerçekleştirmelidir.
Fuar alanında acenta mevcut olmasının çeşitli opsiyonları mevcuttur.
 Gümrük resmi işlemlerinin sorunsuz tamamlanmasına olanak sağlar.
 ithalat kolaylıkları sağlar
 Fuar alanına giriş, depolama, soğutma, paketleme malzemelerinin taşınması,
ürün örneklerinin düzenlenmesi gibi konularda destek sağlar.
Acentalar fuar idaresi tarafından belirlenmektedir. Bazı acentaların Türkiye
ofisleri mevcuttur. Acentalar en uygun nakliye firmasının bulunmasında yardımcı
olmaktadırlar. Fuar alanında yetkili bir acenta firması ile gümrüksüz ithalat hakkında
görüşülmesi gerekmektedir. Gümrükte malların takılmasını önlemek amacıyla
malların Türkiye‟ye geri dönmesi veya başka bir ülkeye tekrar ihracat edilmesi
gerekmektedir. Esas olarak, sergilenen mallar ülke içerisinde satılmışsa veya
bedelsiz olarak verilmişse Gümrük idaresi ithal malları üzerine vergi koyma
hakkında sahiptir. Gümrük prosedürleri ve maliyetleri hakkında fuar acentası bilgi
verebilmektedir.
Menşe, bir eşyanın ekonomik milliyeti anlamına gelmektedir. Menşe
kuralları ise, Eşyanın hangi ülke menşeli olduğunun belirlenmesini sağlayan spesifik
kurallardır.
Uluslararası ticarette, eşyanın menşe ülkesine bağlı olarak değişen gümrük
vergilerinin uygulanması veya belirli ülkeler menşeli eşyanın ithalatta;
 anti damping,
 telafi edici vergi uygulaması,
 koruma önlemi veya
 miktar kısıtlaması
55
gibi ticaret politikası araçlarına tabi olması, eşyanın menşeinin belirlenmesini gerekli
kılmaktadır.27
Ürünlerin ağırlığı ve değeri olduğundan düşük gösterilmemesi
gerekmektedir. Satışların gizlenmemesi, ürünlerin gümrükten kaçak olarak
geçirilmeye çalışılmaması gerekmektedir. Gerekli olması durumunda, sağlık
sertifikası, lisanslar, kalite sertifikalarının yetkilinin yanında bulunması
gerekmektedir.
Paketleme işlemlerinin, yüksek kalitede, yüksek korumalı ve kolay açılabilir
kapanabilir olması gerekmektedir. Sergilenen ürünler başka bir alana da sergi için
ulaştırılıyorsa, paketlerin tekrar kullanılabilir olması gerekmektedir. Kırılgan
ürünlerin paketlemesi iki sefer gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Paketlemede
kullanılan malzemeler Avrupa birliği standartlarına uygun olması gerekmektedir.
Kutu veya paketler birden fazla kişi tarafından paketlenmelidir. Fuar
alanında paket tanımlamayı kolaylaştırmak amacıyla yapışkan belirleyici kağıtlar
yapıştırılmalı ve belirli renkler ile işaretlenmelidir. Çeşitli özelliklerde işaretleme
yapılabilmektedir.
 Firma ismi
 Fuar adı
 Ülke ismi
 Salon ve stand numarası
 Fuar idaresine bağlı acenta ismi
 Cm. Olarak boyutları
 Bürüt ve net ağırlıkları
 Paket numaraları
4.1.13. Fuar Alanı Verimli Çalışma Sistemleri
Firmalar; „O ürün bende de var.‟ Sözünü kullanmaktan kaçınmazlar. Bu
yaklaşım firmaların benzerliğini vurgulayan bir kalıptır. Fuarda katılan firmalar
arasında öne çıkan firma sayısı azdır. Ziyaretçilerin aklında kalmak amaçlanması

27 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Menşe Kuralları ve Menşe Ispat Belgeleri,AB ve Dış ilişkiler
Genel Müdürlüğü Sunumu, istanbul, 26.02.2015
56
durumunda firmanın farklılıkları vurgulanmalıdır ve ziyaretçilerin ürünü „neden‟
kendilerinden alması gerektiği vurgulanmalıdır. Bütün firma planlarının,
promosyonları, stand görevlilerinin merak uyandırması gerekmektedir. Müşterinin
kaybedecek çok fazla zamanı mevcut değildir. Etkin çalışma sergilerken bir yandan
da doğru bir profil sergilemek gerekmektedir. Bu izlenimi yaratarak etkinliği
arttırmak için çeşitli yöntemler mevcuttur.
Stand görevlilerinin sayısı standın büyüklüğüne, beklenen ziyaretçi sayısına
ve ziyaretçilerin beklentilerine göre şekillenmektedir. Büyük standlarda müşterilerin
dikkatini çekmek için çok sayıda temsilci görevlenmektedir. Küçük standlarda
genellikle temsilciler veya bölgede bağlantılı çalıştıkları acentalar firmalar tarafından
görevlendirilmektedir. Ancak en sık rastlanan sorun, firmaların maliyeti azaltmak
için fuara personel görevlendirmemeleri sonucu oluşan sorunlardır. Bu durumlarda
firmalar acenta veya bölge temsilcilerini görevlendirmektedirler. Ancak ilgili
temsilci firmanın sahibi veya personeli olmadığı için destek başvurusu yapmaları
durumunda fuara görevlendirilen Bakanlık Gözlemcisi raporu kapsamında destekten
faydalanamamaktadır. Fuar çalışan veya firma sahipleri de fuarın tüm günleri açılış
saatinden kapanış saatine kadar alanda yer almaları gerekmektedir. Aksi durumlarda
gözlemci raporu kapsamında destekten faydalanamamaktadırlar.
Büyük ve küçük standlarda ideal olan iki temsilcidir. Temsilcilerden bir
tanesi fuarı gezerek bilgi toplayarak Pazar çalışması yaparken diğeri müşteriler ile
ilgilenebilir. Fuar günlerinin her sabahı ziyaret saatinden bir saat erkenden alana
gelerek, stand kontrol edilmelidir, belgeler hazırlanmalıdır. ilk gün, çevre hakkında
bilgi edinmek için kapsamlı zaman harcanabilmektedir. Ziyaretçi ile yüz yüze
iletişim kurulmalıdır ve gülümseme ile müşteriler karşılanmalıdır. Enerjik ve canlı
bir havaya sahip bir stand ortamı yaratılmalıdır. Gelen kişilere ilgi gösterilmelidir.
Başta su olmak üzere, içecek ve ikramların standda bulunmasına özen
gösterilmelidir.
Stand özel ihtiyaçlara olanak sağlamalı ve hareketleri sınırlayacak yapıda
olmamalıdır. En yüksek düzeyde etkinlik için 9 m2‟lik alanda 2 kişi çalışması
gerekmektedir. Stand görevlileri mümkün oldukça ayakta durmalılardır. Cep
57
telefonları iş görüşmeleri haricinde stand alanında kullanılmamalıdır. Kartvizit,
kalem, pil, elektronik araçlar stand alanında eksiksiz olarak bulunmalıdır.
Etkileşim kabiliyeti fuarların etkinliğini arttırmaktadır. Örneğin, ziyaretçi ile
yapılan bir görüşme yaklaşık 10 dakika sürmekteyse, 1 saatte 1 personel ortalama 6
görüşme yapmış olacaktır. Bu durumun yemek ve mola aralarına izin
vermemektedir. Koridorda dolaşan ziyaretçiler her saat aynı sayıda değildir. Gün
içerisinde değişiklik göstermektedir. Azalan aralarda ilgili personel mola ve yemek
ihtiyaçlarını temin edebilmektedir. Stand görevlisinin saatte ortalama 4 görüşme
yapması en iyi hedeftir.
Tek bir görevli, ziyaretçi isimlerini ve adreslerini kaydederek fuar sonrası
takip etmek amaçlı görevlendirilmelidir. Ürünlerin rakiplerden üstün tarafları ve
faydaları belirtilerek satış mesaj yönü belirlenmelidir. Ziyaretçi ile kartlar değiş
tokuş yapılmadan önce ziyaretçi hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekmektedir.
Ziyaretçinin pozisyonu hakkında bilgi edinmek öncelik gerektirmektedir. Standa
gelen herkesin potansiyel müşteri olarak görülmesi gerekmektedir. Ziyaretçi zaman
ayırarak standınızı ziyaret ediyorsa ürünlerinize ilgi duyuyor demektir. Müşteride
bulunan ilginin ne olduğunun çözümlenmeye çalışılması gerekmektedir. Fuara
katılan alıcılar benzer ürünleri karşılaştırarak en iyi ürünü en uygun fiyata
aldıklarından emin olmak istemektedirler.
Avrupa‟da, Asya‟da ve Kuzey Amerika‟da yapılan fuarlarda ingilizce,
iletişim yeterli olamamaktadır. Aksan farklılıkları da iletişimi zorlaştırmaktadır. Bu
nedenle yavaş ve açık konuşmak fuar katılımının etkinliğini arttırmaktadır.
Katılımcı kartının sürekli taşınması gerekmektedir. Firma sahibi olarak
dikkat çekmek önem teşkil etmektedir. Bir çok ürün çeşidinin bulunduğu fuarlarda
ilgi çekmek için çalışmaların kapsamlı gerçekleştirilmesi şarttır. Ziyaretçilerin birinci
ilgi alanı „Yeni olan ne var?‟ sorusudur. Ziyaretçiler son teknolojiler, uygulamalar ve
zaman, para kazandıracak yenilikler konusunda her zaman ilgilidirler. Yeni ürün
mevcut değilse, mevcut ürünün farklı yöntemlerle sunulması etkinliği arttırmaktadır.
58
4.1.14. Fuar Başarısını Arttırma Yöntemleri
Firmaların başarılı bir fuar geçirmeleri için aşağıda belirtilen hususlara
dikkat etmek gerekmektedir.
I. Fuara gitmeden önce araştırma yapılması gerekmektedir. Hedef müşteri
kitlesinin fuara ilgisi ve katılımı araştırılmalıdır.
II. Fuara hazırlanmak için yeterli zaman ayrılmalıdır. Son dakika yapılan
hazırlıklar başarı getirmemektedir.
III. Fuar hazırlıklarına üst idare iştirak etmelidir.
IV. Daimi müşterilere fuar öncesi e-posta gönderilmelidir.
V. Fuara katılım hedef ve amaçlar netleştirilmelidir.
VI. Hedef ve amaçlar fuara giden personel ile paylaşılmalıdır.
VII. Fuarda ürünlerin çalınması veya kopyalanması ile ilgili önlemler alınmalıdır.
VIII. Fuara katılan personele „Fuar istihbaratı ve karşı koyma yolları‟ hakkında
bilgi verilmelidir.
IX. Fuarda yeterli sayıda personel yer almalıdır.
X. Fuar personeline selamlaşma, kibar tavırlar ve uygun vücut dili eğitim
olanağı sağlanmalıdır.
XI. Fuara katılan personele iş bölümü gerçekleştirilmelidir. Her birinin
sorumluluk alanı farklı olmalıdır.
XII. Fuarda görevli personelin en az biri teknik bilgiye sahip olmalıdır. (Ürünlerin
imalatı, türü, üretim ve dağıtım zamanı, fiyatlandırma, ödeme avantajları vb.)
XIII. Fuarda görevlendirilen personelin unvan gözetmeksizin beceriler
doğrultusunda görevlendirilmesi gerekmektedir.
XIV. Fuar personelinin kıyafetlerinin özel olarak seçilmesi katılımın etkinliğini
arttırmaktadır.
XV. Fuar esnasında personelin hatalı davranışları kontrol edilmelidir. Hatalı
davranışlar hemen engellenmelidir.
XVI. Ayakkabı, saç, aksesuarlar insanların dikkatini çeker. Personel bir çok kişi ile
el sıkışacağı için tırnak bakımını ihmal etmemelidir.
XVII. Fuar esnasında temiz ağız ve dişler firmanın personelinin kalitesini sergiler.
XVIII. Personelin fuar esnasında sorulan sorulara hazırlıklı olması gerekmektedir.
59
XIX. Fuar idaresi ile irtibat kurmak amacıyla irtibat mevcut bulundurulmalıdır.
idare ile kurulan iyi ilişkiler fuarda katılımı desteklemektedir.
4.1.15. Grup Katılımı
Yurt dışı katılımlarda grup katılımı toplu müşteri çekmek amaçlandığında
destekleyici bir çalışmadır. Toplu katılım ticareti geliştirme örgütleri tarafından
organize edilmektedir. Toplu katılımların çeşitli avantajları ve sınırlandırmaları
mevcuttur. Büyük ölçekte katılım maliyetlerinin düşmesini sağlamaktadır. Ayrıca
sergilenen ürünlerin nakliyesi ve fuar boyunca kalınacak otellerin fiyatlandırma
indirimi olanakları sağlamaktadır. iletişim olanakları sağlamaktadır. Toplu firma
katılımları fuar basınının da ilgisini çektiği için dolaylı yoldan tanıtım desteği
sağlar.Milli katılımın söz konusu olduğu bir fuarda ileri gelenlerin ve ziyaretçilerin
firma standını ziyaret etme olasılığı artar. Bazı firmalar için avantaj gibi görünen bu
durum dezavantaj olabilmektedir. Firmanın kimliğini kaybetmesine ve sunumda
bağımsızlığını yitirmesine neden olmaktadır. Toplu katılımların hazırlık aşaması
uzun sürmektedir. Fuar öncesi toplu katılımı sağlayan kurumla iletişim doğru
zamanlama ile kurulmalıdır. Aksi takdirde doğru süreç planı olmaması katılımı
imkansızlaştırmaktadır.
4.1.15.1. Milli Katılım Tanımının Firmalar Tarafından
Bilinirliği
Alanlarında en prestijli fuarlardan olan; Almanya‟nın Münih şehrinde 2016
şubat döneminde organize edilenMunich Fabric Start Fuarı, ingiltere‟nin Londra
şehrinde 2016 ocak ayında düzenlenen The London Textile Fair, Almanya‟nın
Munih şehrinde 2016 şubat ayında düzenlenen ISPO Munich Fuarı, Almanya‟nın
Frankfurt şehrinde 2015 mart ayında düzenlenen Techtextil Frankfurt Fuarı,
Fransa‟nın Paris şehrinde 2016 şubat ayında düzenlenen Premiere Vision Paris Fuarı
kapsamında Türk katılımcıları ile gerçekleştirilen farkındalık ve fuarların etkinliği
çalışması kapsamında, fuarların etkinliğinin azaldığı ve milli katılım bilincinde bilgi
eksikliği olduğu tespit edilmiştir.
60
Fuarların etkinlik düzeyi ve milli katılım farkındalık çalışması kapsamında;
The London Textile Fair Fuarına katılan 82 Türk katılımcı, Munich Fabric Ftart
Fuarına katılan 108 Türk katılımcı, ISPO Munich Fuarıa katılan 11 Türk katılımcı,
Tectextil Frankfurt fuarına katılan 22 Türk katılımcı, Premiere Vision Fuarına katılan
46 Türk katılımcıfirma gözlemlenmiştir.
Tablo 15: Türk
Firmalarına Sunulan Hizmet (Milli
Katılım)
ilgili fuarlara katılım sağlayan Türk firmaları arasında yapılan araştırma
sonucu, milli katılım çalışmalarından 269 firma arasından 161 tanesi milli katılım
olarak katılması sonucunda sağlayacağı olanakların farkındadır. 161 firma
içerisinden bu farkındalık ile milli katılım gerçekleştiren 80 firma mevcuttur. Kalan
firmalar milli katılımı bildikleri halde tercih etmemelerinde bir çok neden mevcuttur.
Milli katılım olanaklarından faydalanmak isteseler de, bireysel çıkarlarından dolayı
milli katılımı tercih etmemektedirler. Bazı fuarlarda örneğin Munich Fabrich Start ve
The London Textile Fair fuar idaresi kaynaklı firmaları milli katılıma dahil edememe
durumu söz konusudur.
Örneğin The London Textile Fair fuarında milli katılım katılım bedeli fuar
idaresi fiyatlandırmasının altındadır. Verilen hizmet sadece 1 masa, 4 sandalye ve
MİLLİ KATILIM VE BİREYSEL KATILIM ARASINDA Kİ FARK NEDİR?
TÜRK TEKSTİL FİRMALARI
FUARLAR FARKI BİLEN FARKI BİLMEYEN MİLLİ KATILIMCILAR TOPLAM TÜRK FİRMA SAYISI
The London Textile Fair 76 6 26 82
Munich Fabric Start 30 78 18 108
ISPO Munich 5 5 0 11
Premiere Vision Paris 30 16 22 46
Techtextile Frankfurt 20 16 14 22
TOPLAM 161 121 80 269
161
121
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
MİLLİ KATILIM VE BİREYSEL KATILIM ARASINDA Kİ FARK NEDİR?
FARKI BİLEN FARKI BİLMEYEN MİLLİ KATILIMCILAR
61
yer kirasından oluşan sabit giderdir. Milli katılımda fuar fiyatından düşük bu
fiyatlandırmaya ek hizmet olarak fuar kataloğu ve reklam hizmet olanağı
sağlanmaktadır. Milli katılım belli firma sayısını aşarsa, organizatör sunmuş olduğu
fuar idaresinden düşük fiyatlandırma ile yüklü zarara girecektir. Dolayısıyla ilgili
fuarda milli katılım firma sayısı fuar idaresi fiyatlandırması sabitlene kadar sınırlı
tutulmalıdır. Firmalar milli katılım hakkında bilinçli olsa da, milli katılım başvuru
süresi kısa olması sebebi ile başvuruyu kaçırmalarına sebep olmaktadır.
Munich Fabric Start Fuarında, bilinirlik ve katılımın düşük olması çeşitli
durumlara bağlıdır. Almanya gibi ülkeler fuar çalışmalarını çok önceden
tamamlamaktadır. Profesyonel fuar idaresi fuar çalışmalarını 4 ay önce bitirmektedir.
Bu durum sonradan fuara dahil olmak isteyen katılımcılara olumsuz durum teşkil
etmektedir. Ayrıca bazı fuara, çalışan veya firma sahibi olarak katılmak yerine
temsilcilikler ile devam edilmektedir. Firmalar ile yapılan araştırma sonucu
firmaların; acentaları, şirket yetkilisi olmayan temsilcileri, başka bir firma ile
belgesiz birlikte katılımları durumunda,milli katılım yapamayacakları bilincinde
oldukları gözlemlenmiştir. Halbuki bu durum, firmaların milli katılım
gerçekleştirmelerine engel değildir. Bu düşünceye sahip firmalar çoğunlukta olup,
kendileri için sağlanan ihracat ve tanıtım fırsatlarından yanlış bilgilendirmelerinden
dolayı yararlanılamamaktadır. Bu durum firmaların Devlet Teşviklerinden
faydalanamamalarına sebep olmaktadır. Milli katılım gerçekleştirerek devlet teşvik
evraklarını teslim edilmeyebilir. Aynı şekilde şahıs firmaları da ilgili teşvik
programlarından faydalanamadıkları için, ilgili organizatörler tarafından bilgi
edindiklerine dair bir belge imzalayarak teşvikten yararlanmadan milli katılımdan
faydalanılabilir. Gözlemlenen bu büyük yanlış bilgi firmaların fazla para ödemesine,
tanıtım olanaklarından faydalanamamalarına, inşaat ve nakliye kolaylıklarından
faydalanamamalarına sebep olmaktadır.
4.1.15.2. Milli Katılım ile Fuarda Etkinliği Arttırma
Milli katılım fuara ülke olarak topluca katılım sağlamaktır. Bu katılım
kapsamında milli katılımı gerçekleştiren organizatör firmalara çeşitli kolaylıklar,
uygun fiyat ve tanıtım olanakları sağlar. Milli katılım olarak genelde en prestijli
62
fuarlar seçilir. ilgili fuarlarda milli katılımın gücü tüm Türk firmalarının katılımı
desteklemesi ile oluşur. Amaçlanan, uygun fiyat ve çeşitli imkanlarla firmaları milli
katılıma çekmek ve firmaların katılımıyla Türkiye‟nin ilgili fuarda ve fuarın
gerçekleştiği ülkede ki sektörel gücü arttırmaktır. Bu durumda firmaların milli
katılım mevcut olan fuara ilgili katılım kapsamında katılmaları çeşitli olanakların
yanı sıra, ülke gücünün ve ülkedeki Türkiye gücünün artmasıyla dolaylı yoldan da
katkı sağlayacaklardır. Milli katılım sayesinde firmalar ve fuar idaresi arasında kolay
iletişim kurulabilmektedir. Büyük bir fuarda sadece bir firmayı temsilen fuar idaresi
ile görüşmek ile 20 firmayı temsilen yer alınan organizasyondan biri olarak
görüşmek arasında farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar firmalara olumlu
yansımaktadır.
Milli katılım zorunlulukları, sunulan hizmetler kapsamında sabit olduğu
gibi, gerçekleştirilen çeşitli fiyatlandırma çeşitleri ile bu zorunlu kurallar dışarıda
bırakılabilmektedir. Örneğin, herhangi bir hizmetinden faydalanmak istemeyen bir
firma için inşaat ve nakliye hizmeti, sadece inşaat hizmeti, sadece nakliye hizmeti
veya nakliye, inşaat hariç hizmet seçenekleri mevcuttur. Firmaların bu hizmetleri
tanımlaması ve kullanması gerekmektedir.
4.1.16. Fuar Organizasyonlarında iş Takibi
Fuarda kurulan temas sadece bağlantının oluşmasına olanak sağlar.
Satıcının asıl gerçekleştirmesi gereken iş takibidir. Kararlılık ve sabır esastır. Çünkü
istenen sonuca ulaşmak bazen bir yıldan fazla zaman almaktadır. Görüşmeler
sırasında iş takibine yönelik söz verilmişse, takip gerekli süreç boyunca devam
edilmelidir. Başarısız iş takibi çalışmaları ve firmayı zarara sokabilmektedir. Fuar
esnasında hazırlanan ziyaretçi kabul formu ile toplanan bilgiler, iş takipçi için en
önemli kaynak teşkil etmektedir.
Fuar esnasında standda bırakılan iyi izlenimden sonra hemen iş takibine
geçilmesi gerekmektedir. Çabuk iş takibi üç avantaj sağlamaktadır:
I. Rakiplerin önünde olunmasını sağlar.
II. Profesyonel bir izlenim yaratılmasına olanak sağlar.
III. Ciddi bir ortak izlenimi verir.
63
Satışçı tarafından gerçekleştirilmesi gereken görevler:
I. Müşterilerin ilgisine çabuk cevap vermek gerekmektedir.
II. Asıl cevabı vermek zaman alacaksa, kısa bir ön cevap verilmelidir.
III. Telefon ile iş takibinin yapılması zorunludur.
IV. Verilen sözlerin tutulması esastır.
4.1.17.Fuar Sonrası Değerlendirme
Fuardaki görevlendirmeler, fuar raporu, ziyaretçi profillerinin eksiksiz
hazırlanması, fuarda alınan bilgilerin fuar sonrası doğru kayıt edilmesi için
gerçekleştirilmesi gereken işlemler mevcuttur.
I. Ziyaretçi bilgi fişlerinin hazırlanması gerekmektedir.
Fuar standına gelerek ürünleri inceleyen ziyaretçiler en değerli bilgi
kaynaklarıdır. Ürün tarzı, rengi, imal tekniği, ham madde bileşenleri gibi
teknik konulardaki soruları nasıl ürün aradıklarını göstermektedir. Bu
istekler, firma bilgileri ile birlikte fuar öncesi hazırlanan bilgi fişlerine kayıt
edilmektedir. Bu fişler mutlaka bir yerde muhafaza edilerek değerlendirmede
kullanılmalıdır.
II. Fuar süresinde günlük değerlendirme yapılaması gerekmektedir.
Fuar personeli her akşam fuar çıkışı toparlanarak günlük fuar değerlendirmesi
gerçekleştirilmelidir. Toplantı notları kaydedilerek, dosyalanmalı ve bir
sonraki fuara hazırlanmalıdır.
III. Fuar sırasında standı ziyaret ederek bilgi fişi dolduran firmalara e-posta
aracılığıyla teşekkür edilmesi gerekmektedir.
Fuarda ziyarete gelen firmalara teşekkür edilmesi, güzel bir jest olarak bir
sonraki dönem fuarına müşteri ilişkileri açısından zemin hazırlayacaktır.
IV. Fuarın istatistiki olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Fuar esnasında istatistiki bilgilerin doğru olarak toparlanması gerekmektedir.
Bu bilgiler fuara gelen sayısı, firma standına uğrayan ziyaretçi sayısı,
ziyaretçi profilleri, standa gelen ziyaretçilerin profili gibi bilgilerden
oluşabilmektedir. Fuar esnasında bilgilerin toplanacağı fuar personeli ile
kesinlikle paylaşılması gerekmektedir.
64
V. Fuar için ayrılan bütçenin karşılaştırılmalı olarak harcamalar ile tekrarlanması
gerekmektedir.
Paranın doğru olarak harcanıp harcanmadığının kontrol edilmesi
gerekmektedir. istenen hedeflere planlanan bütçe ile ulaşılma durumu kontrol
edilmelidir. Gelecek dönem için tahmini bütçe planlaması hazırlanmalıdır.
Fuar amaçlarının oluşturulurken gerçekçi olunması önemlidir. Ticari fuar
katılımlarında doğrudan satışlar gerçekçi değildir. Başarılı ve etkin olmak için
katlanılan maliyetlerin öngörülen maliyetler ile karşılaştırılması gerekmektedir.
Bütün maliyetler toparlanarak alınan ve beklenen sipariş sayısıyla ve tutarıyla
mukayese edilmelidir.
Performans ölçümleri gerçekleştirilmelidir. Bu çalışma etkili çalışmayı
arttırarak verimin artmasına sebep olur. Yurt dışına açılmaya karar veren bir firmanın
gerçekleştirmesi gereken koşullar mevcuttur.
 Plan hazırlanmalıdır.
 Hedeflenen Pazar seçilmelidir.
 Fuarın uygunluğu denetlenmelidir.
 Sunulacak ürünlerin miktarı ve seçimi yapılmalıdır.
 Tanıtım faaliyetleri planlanmalıdır.
 Stand yerleşimi organize edilmelidir.
 Stand dizaynı netleştirilmelidir.
 Stand etkinlikleri planlanmalıdır.
 iş takip planı hazırlanmalıdır.
4.2. Fuarların ihracata Etkisi
Tekstil ihracatı mevcut pazarların yanı sıra yeni pazarlar arayışı
içerisindedir. Mevcut pazarlarda rekabet artışı sebebi ile fiyatlar aşırı düşüş
göstermiştir. Bu durum Türk tekstil piyasasındaki üreticileri zor duruma
sokmaktadır. Türkiye‟de üretim maliyetlerinin artışı ile maliyetin satış rakamlarına
yaklaşması, mevcut piyasa durumu ve rekabet sonucu oluşan düşük fiyat piyasası
65
mevcut pazarların cazibesini yitirmesine sebep olmaktadır. Bu durum üreticileri yeni
pazarlar aramaya sürüklemektedir.
Örnek olarak Birleşik Krallık tekstil ihtiyacının büyük çoğunluğunu
belirtildiği üzere Türkiye‟den karşılamaktadır. Pazar çok aktif bir Pazar olması
sebebi ile günümüz piyasasında tekstilcilerin en çok ilgi duyduğu Avrupa
pazarlarından biridir. Tekstil alıcılarının büyük çoğunluğu acentadır. Acentalar
uygun fiyata Türkiye‟den tedarik ettikleri kumaşı büyük alıcılara uygun fiyat doğru
kalite ile satmaktadırlar. Ülke Hindistan ve Afrika pazarına yönelmiş olsa da Türkiye
kalitesine ihtiyaç duymaktadır.
Ülkede mevcut hazır giyim ve konfeksiyon piyasası çok hareketlidir.
Ülkede mevcut büyük markaların çoğunluğu ürünlerini Türkiye‟de üretmektedir.
Örnek; Birleşik Krallık‟ta 3 GBP olarak satışa sunulan tshirt, Türkiye‟den 10.000
adet için adet fiyatı 0,5 GBP olarak tedarik edilmektedir. Türkiye üretim
maliyetlerinin piyasa değerleri sebebi ile artışı bu tedarik ağını zorlaştırmaktadır. Bu
durum yabancı alıcıyı yüksek fiyatı kabul etmek yerine Afrika, Hindistan, Pakistan
gibi ülkelerde üretim gerçekleştirmeye yöneltmektedir.
Geçen yılın aynı dönemlerine göre %4,3 ihracat artışı olmasına karşın
mevcut rekabet Türk tekstilcisini çok zorlamaktadır. Özellikle Rusya ihracatındaki
düşüş 2016 yılı içerisinde gerçekleşen Türkiye Rusya ilişkileri ile doğru orantılıdır.
Rusya‟ya 2015 yılının ilk ayında 71,6 milyon Dolar olan ihracat 2016 ilk iki ayında
11,5 milyon Dolara düşmüştür. Bu ülkeye ihracatın yakın komşusu Gürcistan
üzerinden ve Litvanya, Bulgaristan üzerinden ihracat yaptığımız gözlemlenmektedir.
Sipariş beklentilerinde 2016 yılında bozulma mevcuttur. Bu bozulma iç
piyasa ve ihracattaki rekabet artışı ile doğru orantılıdır. AB‟den gelen
bilgilendirmeler piyasayı dolaylı yoldan ihracatı olumlu etkileyeceği sinyallerini
ulaştırmamaktadır.
4.3.Fuar Destekleri
Yurt dışı fuarlarda firmaların görevlendireceği 50m2 alana kadar en fazla
iki, 50m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin gidiş-dönüş uçuş masrafları destek
tutarını aşmayacak şekilde ödenen bedelin %50 karşılı destek kapsamındadır.
66
Katılımcılara ödenebilecek destek tutarı Mili Katılım, Türk ihraç Ürünleri Fuarı
olması durumunda 10.000 ABD Doları; sektörel niteliğe sahip uluslararası bir fuar
katılımı durumunda veya üretici/imalatçı fuarı ise 15.000 ABD Dolarını
geçememektedir. Katılımcının katılacağı fuarın Sektörel Dış Ticaret kapsamında yer
alması durumunda, stand görevlilerinin 50m2 alana kadar olan standlarda iki
temsilcinin, 50m2 üzerinde olması durumunda üç temsilcinin ödenen fatura
üzerinden %75‟i, genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli
fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek üzere destek kapsamındadır. Ödemeye
ilişkin ibraz edilen harcamaların Türk Lirası cinsinden geri ödemesi
gerçekleştirilmektedir. Fuar desteklerinden faydalanmak isteyen bireysel firmaların
fuar bitiş tarihinden en geç üç ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.28
Nakliye desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla
gönderilecek fuara ilişkin ürün ve malzemeler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri
ile ilk katılım sağlanan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas
alınır. ATA karnesi, gümrük beyannameleri ile nakliyeye ilişkin tüm belgelerde,
fuara ilişkin ürün ve malzemelerin yurt dışına çıkışını tevsik eden belgeler
olduklarına dair bir ibarenin yer alması ve söz konusu ürünlerin “bedelsiz ihracat”
veya “geçici çıkış” yoluyla yurt dışına sevk edilmesi zorunludur. Nakliye desteği,
katılımcının ürünlerinin geri getirilmesi durumunda gidiş-dönüş, geri getirilmemesi
durumunda yalnızca gidiş olarak hesaplanır. ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri,
Türkiye ihracatçılar Meclisi (TiM) Genel Sekreterliği ve ilgili olabilecek diğer
tarafların teklifi üzerine veya re‟sen Bakanlıkça (ihracat Genel Müdürlüğü) uygun
görülen fuarlar “Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklendiği Sektörel Nitelikteki
Uluslararası Fuarlar Listesine” dâhil edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
Bakanlık (ihracat Genel Müdürlüğü) gelen taleplere veya re‟sen yapılan
değerlendirmelere istinaden söz konusu listede, ilave ve çıkarmaları da içeren
güncellemeler yapabilir. Stand harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu,
kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa, sandalye, sergilemeye yardımcı unsurlar
gibi standın mütemmim cüz‟ü olarak nitelendirilecek “stand ile ilgili harcamaları”
içermekte; kayıt ücreti, güvenlik, internet, hostes, tercüman, elektrik, temizlik,

28 Ekonomi Bakanlığı, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin
Tebliğ (2010-5), Ankara 2016,
67
buzdolabı gibi “stand ile ilgili olmayan harcamaları” fuar bireysel katılım destekleri
kapsamındadır.
29
4.3.1. TURQUALITY
TUQUALITY projesi, belli standartlar yaklaşmış Türk markalarının,
uluslararası pazarlarda bilinirliğini arttırmak, imajını geliştirmek amacıyla
oluşturulmuş bir kavramdır. Katma değer sahibi ürünler iç ve dış rekabetten
ayrılmalıdır. TURQUALITY bunun için maddi ve yönetsel katkı sağlayan bir destek
programıdır. Bir ürünün tasarımından sonra mağaza rafındaki satışına kadar olan
süreçlerde özenli ve sistematik kalite yönetimini amaçlayan ve belgelendiren
garantör üst kimlik oluşumunu sağlamaktadır.
TURQUALITY Projesi; Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye ihracatçılar
Meclisi ve ilgili Birliklerin ortak projesi olarak koordine edilmektedir.
TURQUALITY etiketi kullanılan ürün „kalite garantörü‟ olma özelliğine sahiptir.
Ayrıca gelişim tanımını da markalar için desteklemektedir.
Bir TURQUALITY Projesinin ulaşmaya çalışacağı iki temel misyonu
mevcuttur. Bunlar; organizasyonda mükemmellik ve TURQUALITY Belgesidir.
Globalleşen dünya pazarlarında yeni ve kaliteli Türk ürünleri ile diğer markalar ile
başarılı rekabet edilmesi amaçlanmaktadır.
4.3.2. Fuar Desteklerinde Yaşanan Sıkıntılar
Ekonomi Bakanlığı ihracat Destekleri kapsamında firmalara çeşitli ihracat
destek olanakları sunulmaktadır. Firmaların bu desteklerden faydalanabilmek için,
bir çok evrak ulaştırmaları gerekmektedir. Teşvik evrakları tedarik süreci aşamasında
veya süreç takibi sırasında türlü sorunlar ile karşılaşılmaktadır.
 Ulaşım desteği için firmalardan uçuş kartlarının yanı sıra, acenta onaylı fatura
gibi çeşitli evraklar istenmektedir. ilgili evraktan sadece firma sigortalı
çalışanı veya firma sahibi iki kişi faydalanabilmektedir. Ulaşım desteği için
istenen evraklar çok fazladır.

29 Ekonomi Bakanlığı, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin
2009-5 Sayılı Tebliğ‟in Uygulama Usul ve Esasları, Ankara 2016
68
 Destekleri sonuçlandıran ilgili Birliklerin Devlet Yardımları iubelerinin
işleyişininbirbirinden farklılık gösterebilmektedir.
 Evrakların elektronik ortamda temin edilemiyor olması süreci uzatmaktadır.
Dolayısıyla firmalar sürekli olarak aynı evrakları toparlamak, asıllarını tekrar
aynı personele göstermek zorundadırlar. Bu durum firmaların en çok şikayet
ettiği noktalardan biridir.
 Firmalar genellikle fuar ödemelerini internet yolu ile gerçekleştirmektedir.
Eft olarak gerçekleştirdikleri ödemeler için firma, şubeye giderek dekont
alması ve ilgili Birliğe iletmesi gerekmektedir. Yani firmaların kolaylık
olarak seçtiği internet ödemesi anlamsız hale dönüşmektedir. Bu çok önemli
gereksiz belge temini kapsamında firmalar için külfet teşkil etmektedir. Çok
anlamsız durum ortaya çıkarmaktadır. Bu evrak yerine, Birlik muhasebe
kayıtlarının dikkate alınması gerekliliği ortadan kaldıracaktır.
 Tasarımcıların katıldıkları fuarlarda, tasarımcılardan kapasite raporu
istenmektedir. Tasarımcıları mevcut istenen evrak katılımdan vaz geçmeye
sürüklemektedir.
 Uçuş kartlarının istenmesi fuarlar unutma, çalışanın bilmeden ataması gibi
sebeplerden sorun olsa da, heyetler için daha büyük bir problem ve çelişki
haline dönüşmüştür. 2011/1 sayılı yurt dışında pazarlama tebliğ kapsamında
yapılan alım ve ticaret heyetlerinde, katılımcı firmalarından uçuş kartlarının
istenmesi tebliğin uygulanmasını çıkmaza sokmaktadır. Özellikle, alım
heyetlerinde, Türkiye‟ye yoğun uğraş sonucu getirilen yabancı alıcıların
dönüş uçuş kartlarını almak imkansızdır. Kendilerinden kargo yapmalarını
istemek durumu belirsiz bir sürece sokmaktadır. Yabancı firmalar tarafından
uçuş kartlarının ellerinden alınması anlamsız olarak tanımlanmaktadır. Bu
durum son değişen Tebliğ ile pasaport fotokopisinin kabul durumu ile kısmen
düzeltilmiştir. Ancak hala kesin bir çözüm değildir. Sebebi, firmaların
Türkiye‟den çıkış yaptıktan sonra mail ortamında istenen pasaport
fotokopilerine geri dönüş alınamayabilir. Ulaşım şirketinden belge temini
mümkün olamamaktadır.
69
 2011/1 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak alım heyetleri ve ticaret
heyetlerinden yararlanmak için 3 ay önceden ön başvuru yapılmaktadır.
Firmaların ise fuar desteklerinden faydalanmaları için 15 gün önceden
bireysel başvurularını ve en az 1 ay önceden de milli katılım başvurularını
tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu başvurular esnasında, Ticaret
heyetlerinde katılacak Türk firmaları, alım heyetlerinde ise heyete dahil
olacak hem yabancı firmalar hem de yerli firma listeleri istenmektedir. Heyet
organizasyonlarında 3 ay önceden bu listelerin belirlenmesi mümkün
gözükmemektedir.
 Fuar milli katılım dahilinde info stand içinde yer alan kabinin depo olarak
algılanmalıdır. Bahsi geçen kabinin genel amacı tanıtım kataloglarının yer
aldığı , fax ve bilgisayarın yer aldığı bir alan olarak değerlendirilmelidir.
Buna ek olarak stand içinde yer alan elektrik kutusunun da destek kapsamına
alınması gerekmektedir.
 Milli katılım organizasyonlarında fuarlara katılan firmaların standlarını
kendileri bireysel yaptırmaları halinde destek alınamamaktadır. Ancak
firmalar aynı stand tasarımında katılım gerçekleştirmeyebilirler. Özellikle bu
tip standları pazarda payı iyi olan firmalar tarafından tercih edilmektedir. Bu
durum firma mağduriyetlerine yol açmaktadır.
 Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı 2008/2 sayılı Tasarım Tebliği ile Türkiye’de
tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı
şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin
gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık
harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin
Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.30

30 Ekonomi Bakanlığı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ, Ankara
70
4.4. Etkinliğini Arttıran Hedef Pazarlar ve Fuarlar
Tablo 16:Yurt Dışı Tekstil ve Konfeksiyon Fuarları Ülke, Organizatör, Sektör
Dağılımları
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Tüm sektörler 2016 Yılında Milli ve Bireysel Katılım
Organizasyonu Düzenlenecek ve Desteklenecek Fuarlar Listesi,
www.ekonomi.gov.tr, (15.05.2016)
71
Tablo 17: Yurt Dışı Tekstil ve Konfeksiyon Fuar Organizasyonları Tarihleri
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Tüm sektörler 2016 Yılında Milli ve Bireysel Katılım
Organizasyonu Düzenlenecek ve Desteklenecek Fuarlar Listesi,
www.ekonomi.gov.tr, (15.05.2016)
72
iran pazarı tekstil sektörünün 2016 yılındaki en özen gösterdiği pazarlardan
biridir. Rusya pazarında gerçekleşen son sıcak gelişmeler yeni pazarlara yönelimi
özellikle desteklemiştir. Tunus, Tayvan, Belgrad ilgi çeken pazarlardır.
41 tane kapsamlı dünya tekstil fuarları Türk firmaları tarafından tercih
edilmektedir. Mevcut 41 fuar; güncel katılıma uygun, başarılı sonuç getirecek
fuarlardır.
Söz konusu fuarların arasında en prestijlileri tekstil sektörüne yönelik
olanlar; başta Premiere Vision, The London Textile Fair, Munich Fabric Start,
Techtextil Frankfurt, Interior Lifestyle Tokyo, Heimtextil Rusya fuarlarıdır. Ispo
Munih Fuarı‟ da prestijli olmasına rağmen Türk firma sayısının azlığı sebebi ile
mevcut bir toplu katılım sağlanamamaktadır. Fuara ancak doğrudan fuar idaresi ile
görüşerek veya istanbul temsilcileri ile iletişime geçerek katılım sağlanabilmektedir.
Söz konusu fuarların arasından en prestijli hazır giyim, konfeksiyon fuarları
Who‟s next Pret-a Porter Paris, Magic ABD, Pure London fuarlarıdır.
Türkiye‟ de gerçekleşen tekstil ve konfeksiyon fuarlarından özellikle Premiere
Vision istanbul, Hometex, Texworld ve Evteks fuarları büyük ilgi görmektedir.
Ancak fuarlar yurt dışında yer alan prestijli fuarlar ile yarışamamaktadır. Katılım
maliyetleri yurt dışı fuarlarının geri dönüş oranlarına göre genel olarak cazip
değildir. Türkiye‟ye mevcut veya yapılacak olan havaalanlarına yakın Avrupa ile
yarışabilecek büyüklük ve profesyonellikte bir fuar alanı kurulması durumu
değiştirebilir. Ancak Avrupa‟da son zamanlarda en fazla tercih edilen küçük alan,
prestijli katılımcılar, sınırlı katılım başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Küçük
alanda çok büyük fuarlarda gerçekleştirilen ihracat kadar çalışma sağlanmaktadır.
Çünkü son zamanlarda alıcılar direk doğru üreticiye yöneldikleri alanları daha çok
tercih etmektedirler. Zamandan tasarruf burada büyük avantaj sağlamaktadır. Bu
durum göstermektedir ki küçük fuarlara benzeyen heyetlere yöneliş son zamanlarda
fuarlardan daha fazladır. Fuarlara katılım gerçekleştirilmesi zorunlu bir adet haline
dönüşmüştür. Daha çok amaçlanan firmaların yüzlerini unutturmama veya pazara
hatırlatma isteği haline dönüşmüştür. Sıcak ticaret daha çok heyetlerde, ikili
görüşmelerde veya küçük yüksek profilli basit yapılı fuarlarda gerçekleşmektedir.
73
Tablo: 18 Türkiye’de Gerçekleşen Tekstil ve Konfeksiyon Fuarları
Kaynak: www.tuyap.com.tr, (14.05.2016), http://www.ito.org.tr/(14.05.2016),
www.cnrexpo.com;(14.05.2016)
4.5.Gelişen 8 Ülkeleri işbirliği –D-8
Uluslararası pazarlama, bir firmanın kar sağlamak için mal ya da
hizmetlerinin birden çok ülkedeki tüketicilere ya da firmalara akışını sağlamak için
giriştiği çeşitli eylemlerdir. 31 Çağdaş pazarlama anlayışını, geleneksel veya eski
pazarlama anlayışından ayıran en önemli özellik, firmanın odak veya başka bir ifade
ile hareket noktasının müşterilerin arzu ve ihtiyaçları olmasıdır.33

31Cengiz, Gegez, Arslan, Pirtini ve Tığlı, 2003
74
Firmaların ulusal sınırlar ötesinde gerçekleştirdikleri pazarlama
faaliyetlerinin niteliği hayli değişiktir ve uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılma
dereceleri açısından temelde dört farklı seviyeye ayrılabilirler.32
 Hiçbir şekilde uluslararası pazarlamaya katılmayan, tamamen iç
pazara dönük firmalar
 Yurtdışı pazarlama faaliyetlerini süreksiz bir biçimde sürdüren, sık
olmayan uluslararası pazarlama faaliyetinde bulunan firmalar
 Uluslararası pazarlama faaliyetlerini sürekli ve düzenli sürdüren
firmalar
 Pazarlama faaliyetlerini evrensel boyutlarda sürdüren firmalar
D-8; Türkiye‟nin daveti ile, Türkiye, iran, Pakistan, Bangladeş, Malezya,
Endonezya, Mısır ve Nijerya‟nın katılımıyla, 15 Haziran 1997 tarihinde istanbul‟da
yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi‟nde resmi olarak kurulmuştur. 33
D-8 Ülkeleri tekstil ve konfeksiyon ihracat potansiyeli yüksek ülkelerdir. Bu
kapsamda iran ile, hazır giyim, ev tekstili, dokuma, örme kumaş; Bangladeş ile;
örme ve dokuma kumaş; Malezya ve Endonezya ile örme ve dokuma kumaş iş
fırsatları yakalanabilirken; Pakistan üretim maliyetleri düşük olduğu için Türkiye‟ye
rakiptir. Ayrıca; Malezya ve Endonezya Türk markası ile kumaş ve hazır giyim
ürünlerinde marka ve mağazalaşmaya uygun istihdam ortamı sağlamaktadır. Mısır ve
Nijerya‟ya ise Türk yatırımları ile ABD‟ye ihracat imkanları yakalanabilmektedir.
iran pazarında tekstil ihracat potansiyeli hazır giyim ihracat potansiyelinden
daha fazladır.
iran ile Türkiye arasında imzalan ticaret antlaşması ile gümrük vergileri
azalırken, iki ülke arası ticaret artmaktadır. Resmi ihracat akışı artış gösterecektir.
Bangladeş, dünyanın önde gelen ithalatçıları arasında yer aldığı için son yıllarda ülke
ticaretine olan yatırımlar artmıştır.
Dünyanın en büyük pamuk üreticisi olan Nijerya; ülkede gelişmemiş olan
tekstil sanayisi sebebi ile yatırım imkanı sunmaktadır. AB ve ABD‟ye gümrük
vergisiz giriş imkanı sağlamaktadır. Üretim maliyetleri düşük olmasına karşın;

32Karafakioğlu, 2000
33 4‟üncü Sanayi Bakanları Konferası, (Rapor notları), istanbul (26-28 Ocak 2015)
75
nitelikli işçi bulmak zordur, güvenlik büyük problemdir, politik sorunlar büyüktür.
ihracat çalışmalarında bu sorunlar kesin düşünülmelidir.
4.6. Fuarlar Olumlu Durumlar ve Olumsuz Durumlar Analizi
iekil 13: Fuarların Tekstil ve Konfeksiyon Pazarında Etkinlik Durumu SWOT
Analizi
76
SONUÇ VE ÖNERiLER
Bu çalışma, Türkiye‟nin en büyük pazarlarından olan tekstil, hazır giyim ve
konfeksiyon sektörlerinin yurt dışında markalaşmak, yeni pazarlar yakalamak, güç
elde etmek, sabit müşteri olanağı sağlamak gibi hedefler ile katıldıkları fuarların
etkinliğinin analiz edilmesi açısından önem taşmaktadır. Ayrıca somut ve güncel
Türkiye ve Dünya ihracat rakamlarının belirlenerek, analiz edilmesi sonucu Türkiye
tekstil piyasasının 5 yıllık gelişim durumunun analizinin tespitine ve sıralamaların
doğru şekillendirilmesi sonucu ortaya çıkan etkinlik rakamları gözlemlenmektedir.
Yurt dışı fuarlara katılan firmaların 5 yıllık ihracat rakamlarının katıldıkları ülke
pazarlarındaki etkileşimleri sonucu, fuarların ihracatlarına etkisinin ilk yıllarda az,
katılımın sürekliliği durumunda artan ivmeye sahip olduğu gözlemlenmektedir.
Ancak son 2 yıldır değişken piyasa değerleri ve sıcak siyasi gelişmeler neticesinde
fuarların etkinliğinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu durumun sadece siyasi
gelişmelere bağlı olarak değil aynı zamanda fuar maliyetlerinin artan fuar piyasası
rekabetlerine karşın firma satış gelirlerinin altında kalmasından dolayıdır.
Katıldıkları ülke ve bölgede alıcısını, acentasını oturtmuş olan firmaların daha
başarılı bir fuar geçirdiği, pazara yeni girmiş, katılımlarında devamlılık göstememiş
veya sabit alıcı oturtamamış firmaların ise satışlarının fuar maliyetlerinin altında
kaldığı gözlemlenmiştir. Dört ayrı tekstil fuarında 100 gerçekleştirilen uygulamalı
analiz çalışması sonucu firmaların %70‟inin fuarlardan memnuniyetsiz olduğu; %
30‟unun ise mevcut satışlarını 2016 sıcak gelişmelerine karşın artı ivme ile devam
ettikleri gözlemlenmiştir. % 30 oranına sahip fuar katılımlarından memnun
firmaların genellikle fuarlara düzenli katılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Bazı
dönemleri başarısız geçse bile bu firmalar katılımlarını sürdürmüş ve yıllık planları
çerçevesinde ihracat getirisinden memnun kalmışlardır. Bu oran içerisinde kalan
diğer memnun firma topluluğu ise düzenli alıcı veya sabit acenta fırsatlarını
kullanarak memnuniyeti yakalamışlardır.
Fuar çalışmalarından memnun olamayan firmaların; düzenli yatılım
sağlamadığı, başarısız olan fuardan sonra dönemleri atlayarak katılım sağladığı, fuar
katılımlarında fuar idaresinden sabitledikleri bir hall veya standın mevcut olmadığı,
77
%10‟luk kısmının sektör büyüklerine oranla pazarda yeni olduğu, yeni pazarlarda
fuarların etkinliğine inanmadıkları gözlemlenmektedir.
Pazara yeni giren firmalar için en uygun başlangıcın Ticaret Heyet
programları olduğu gözlemlenmektedir. Hedeflenen pazarda hazır müşteri olanakları
ile belirli alıcıların yakalanması durumunda fuara alıcıların alana davet edilmesi ile
daha sağlam bir başlangıç olanağı sağlayacağı gözlemlenmektedir.
Araştırma neticesinde elde edilen sonuçta; güncel siyasi ve ekonomik
durumun fuarları büyük oranda etkilediği, Avrupa alıcılarının pazardan eksildiği,
fuarların tenhalaşmasına sebep olduğu bilgisi elde edilmektedir. Sektörün ve
fuarların dünya gerileyen piyasası neticesinde yeni pazarlar olarak D8 ülkelerine
yöneldiği gözlemlenmektedir. ilgili ülkeler de ise fuar imkanları kısıtlı olduğu veya
mevcut olmadığı bilinmektedir. Bu ülkelere olan girişimin daha çok heyet
organizasyonları ile gerçekleştiğine yer verilmektedir.
78

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir